MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN

Nr.2214 din 27 09 2005


În temeiul prevederilor art. 10 alin. i) şi 14 alin. c din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 (republicată) privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, şi ale art. 16 alin. g) ale Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii,

Ministrul culturii emite prezentul

ORDIN

Art. 1. Se aprobă Metodologia pentru înscrierea în Registrul Arheologilor cuprinsă în anexa, parte integrantă a prezentului ordin.
Art. 2. Direcţia Generală Patrimoniul Cultural Naţional şi Compartimentul Arheologie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ADRIAN IORGULESCU,

MINISTRUL CULTURIIAnexa

Metodologie pentru înscrierea în
Registrul ArheologilorArt. 1 - Înscrierea în Registrul Arheologilor a unei persoane fizice se realizează ca urmare a solicitării, în scris, a acestui lucru.
Art. 2 - Înscrierea se realizează în urma depunerii la secretariatul Comisiei Naţionale de Arheologie a unui dosar cuprinzând acte doveditoare ale studiilor de specialitate şi a experienţei practice acumulate de către solicitant.
Art. 3 - Îşi pot depune dosarul de înscriere în Registrul Arheologilor cetăţeni români care au absolvit o instituţie de învăţământ superior acreditată cu lucrare de licenţă în domeniu după studii de cel puţin 5 ani, nivel licenţă şi master, profilul Istorie, specializarea Istorie Veche şi Arheologie sau Istoria Evului Mediu. De asemenea vor fi acceptaţi absolvenţii de Filologie Clasică, precum şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior, în condiţiile respectării criteriilor de la art. 6 şi 7.
Art. 4 - Registrul Arheologilor cuprinde următoarele categorii de atestare profesională:
a) arheolog debutant;
b) arheolog specialist;
c) arheolog expert;
Art. 5 - Încadrarea într-una din aceste categorii se va face pe baza unor criterii de apreciere profesională, precum şi ţinând cont de experienţa practică a solicitantului, prin decizia Comisiei Naţionale de Arheologie.
Art. 6 - Criteriile de apreciere profesională luate în calcul sunt:
a) absolvirea de studii aprofundate sau masterat în istorie veche, medie şi arheologie sau domenii conexe;
b) doctorand în istorie;
c) doctor în istorie;
d) lucrări publicate;
Art. 7 - Criteriile de apreciere a experienţei practice sunt:
a) practica arheologică pe parcursul studiilor
b) membru al unui colectiv de cercetare arheologică;
c) responsabil ştiinţific al unui sector din cadrul unui şantier arheologic;
d) responsabil ştiinţific de şantier;

Art. 8 - Dosarul de candidatură conţine în mod obligatoriu următoarele acte:
a) cerere personală;
b) memoriu de activitate;
c) lista lucrărilor publicate şi a comunicărilor susţinute;
d) copie a diplomei de licenţă;
e) acte doveditoare ale absolvirii studiilor aprofundate sau masteratului;
f) adeverinţă de înscriere la doctorat;
g) copie program pregătire doctorat;
h) copie a diplomei de doctor.

Art. 9 - Dosarul de candidatură depus pentru înscrierea ca arheolog debutant, precum şi cel al celor cu specializări conexe va cuprinde şi două scrisori de recomandare din partea unor experţi sau specialişti cu care a colaborat anterior solicitării înscrierii în Registrul Arheologilor;

Art. 10 - Categoriile de atestare profesională se stabilesc conform unei grile de punctaj, după cum urmează: a)
b) 0,5 puncte - pentru fiecare unitate de timp de minimum două săptămâni pe un şantier arheologic pe perioada studiilor superioare de specialitate, adeverite printr-un înscris al responsabilului de şantier pentru;
c) 1 punct - pentru fiecare unitate de timp de minimum două săptămâni în care a participat pe un şantier arheologic după înscrierea în registrul arheologilor;
Art. 11 - Încadrarea în categoriile de atestare profesională, conform grilei de punctaj, se stabileşte după cum urmează: a)
b) arheolog debutant - conform unei evaluări de minim 4 p. şi diplomă masterat.
c) arheolog specialist - conform unei evaluări de minim 15 p., doctorand sau doctor în istorie, minimum 7 studii de specialitate publicate.
d) arheolog expert - conform unei evaluări de minim 25 p., doctorat în istorie specialitatea veche şi arheologie, 15 studii de specialitate, 1 carte.
Art. 12 - Competenţele conferite de înscrierea într-una dintre aceste categorii se stabilesc după cum urmează:
a) arheolog debutant – are dreptul de a fi membru al unui colectiv de cercetare arheologică.
b) arheolog specialist – are dreptul de a conduce un sector din cadrul unui şantier arheologic sistematic, preventiv sau din cadrul şantierelor de restaurare a monumentelor istorice. În anumite cazuri, Biroul executiv al Comisiei Naţionale de Arheologie poate aproba conducerea unei cercetări preventive de către un arheolog specialist.
c) arheolog expert – are dreptul de a fi responsabil de şantier arheologic sistematic sau preventiv şi de a conduce cercetări în cadrul şantierelor de restaurare a monumentelor istorice.
Art. 13 - Trecerea de la o categorie la alta este decisă de Comisia Naţională de Arheologie şi se realizează prin acumularea punctajului minim necesar pentru categoria imediat superioară, potrivit prezentei metodologii.
Art. 14 - Comisia Naţională de Arheologie poate decide prin vot excluderea din Registrul Arheologilor a persoanelor care se fac vinovate de încălcarea gravă a prevederilor Regulamentului Săpăturilor Arheologice din România.
Art. 15 - Calitatea de arheolog autorizat, înscris în Registrul Arheologilor, este confirmată printr-un atestat emis de Ministerul Culturii, în baza unei decizii a Comisiei Naţionale de Arheologie.
Art. 16 - Atestatele celor înscrişi în Registrul Arheologilor sunt numerotate, fiecare persoană primind un cod numeric unic de identificare.
Art. 17 - Evidenţa datelor personale ale celor înscrişi în Registrul Arheologilor este asigurată de secretariatul Comisiei Naţionale de Arheologie.