Regulamentul de organizare Şi funcŢionare a

Comisiei NaŢionale de Arheologie

 

instituit prin OMCC nr. 2127/2005

 

 

Art. 1. - (1) Comisia Naţională de Arheologie, denumită în continuare Comisia, este organism ştiinţific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor, sub autoritatea ştiinţifică a Academiei Române.

(2) Comisia este formată din specialişti în domeniu, care îşi desfăşoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum şi în alte instituţii.

(3) Comisia elaborează strategiile, avizează programele naţionale de cercetare, metodologiile, normativele şi reglementările tehnico-ştiinţifice din domeniul cercetării arheologice.

(4) Comisia are 21 de membri şi funcţionează în conformitate cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare.

(5) Conducătorul compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor este de drept secretarul Comisiei.

 

Art. 2. - (1) Funcţionarea Comisiei este asigurată de Ministerul Culturii şi Cultelor.

(2) Fondurile necesare funcţionării Comisiei se suportă din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în condiţiile legii.

 

Art. 3. - (1) Componenţa nominală a Comisiei este aprobată prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, din rândul specialiştilor în domeniu, propuşi în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Membrii Comisiei au un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată.

(3) Conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, propunerile pentru numirea membrilor Comisiei se fac de către:

a) Comisia Naţională de Arheologie, la încheierea mandatului său, pentru următorul mandat;

b) Academia Română, prin institutele sale de specialitate;

c) facultăţile şi institutele de cercetare de specialitate din domeniul învăţământului;

d) Ministerul Culturii şi Cultelor;

e) muzeele şi asociaţiile profesionale în domeniu.

(4) Preşedintele Comisiei este propus ministrului culturii şi cultelor de către membrii acesteia prin vot secret şi are, de la data alegerii sale, un mandat de 4 ani.

(5) Ministrul culturii şi cultelor aprobă prin ordin propunerea Comisiei cu privire la preşedintele acesteia sau o poate respinge, motivat, o singură dată. Dacă, prin votul a două treimi din numărul membrilor săi Comisia îşi menţine propunerea iniţială, ministrul culturii şi cultelor o va aproba prin ordin, conform legii. Dacă nu sunt întrunite cele două treimi, ministrul culturii şi cultelor solicită Comisiei o nouă propunere.

 

Art. 4. - (1) Comisia are următoarele atribuţii:

a) elaborează strategia naţională în domeniul cercetării arheologice;

b) avizează planul anual al cercetărilor arheologice din România;

c) avizează normele şi metodologiile din domeniul cercetării arheologice;

d) elaborează şi actualizează Regulamentul săpăturilor arheologice;

e) analizează solicitările cu privire la eliberarea autorizaţiilor de săpături arheologice, indiferent de sursa lor de finanţare;

f) propune clasarea siturilor arheologice;

g) stabileşte criteriile şi avizează atestarea specialiştilor şi experţilor din domeniul cercetării arheologice, înscrişi în Registrul arheologilor;

h) avizează documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, care cuprind situri arheologice sau zone cu patrimoniu arheologic reperat;

i) avizează studiile de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic;

j) formulează priorităţile cercetării arheologice, pe care le transmite Ministerului Culturii şi Cultelor;

k) poate propune Ministerului Culturii şi Cultelor sau autorităţilor administraţiei publice locale achiziţionarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic;

l) analizează contestaţiile din domeniul său de competenţă;

m) avizează programele de pregătire a specialiştilor şi planurile de specializare în domeniul cercetării arheologice;

n) reprezintă România în cadrul organismelor internaţionale de specialitate similare;

o) avizează planul cercetărilor arheologice efectuate de misiunile arheologice române pe teritoriul altor state, precum şi protocoalele de colaborare cu parteneri străini privind cercetări arheologice din România;

p) propune actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes prioritar;

(2) Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1), Comisia îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniu, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

 

Art. 5.(1) Comisia se întruneşte în sesiune plenară de cel puţin două ori pe an.

(2) Comisia lucrează cu cel puţin o jumătate plus unu din membrii săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Deciziile se iau prin vot secret sau deschis, conform hotărârii Comisiei pentru fiecare caz în parte.

 

Art. 6. - (1) În cazul în care un membru al Comisiei se află în conflict de interese cu privire la subiectele incluse pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei va participa la discuţii numai în calitatea sa de membru al colectivului de cercetare.

(2) În cazurile în care un membru al Comisiei se află în conflict de interese acesta nu va participa la luarea unei decizii cu privire la subiectul/subiectele pentru care există conflict de interese, părăsind sala de şedinţe înaintea votului.

(3) Deciziile Comisiei privind acordarea avizelor sau a certificatelor de eliberare de sarcină arheologică se iau în absenţa elaboratorului documentaţiei şi a beneficiarului acesteia.

 

 

Art. 7. - (1) Comisia poate acorda unor personalităţi ştiinţifice titlul de "membru de onoare al Comisiei Naţionale de Arheologie".

(2) Membrii de onoare ai Comisiei nu au drept de vot.

 

Art. 8. - (1) Comisia este condusă de un preşedinte şi patru vicepreşedinţi.

(2) Preşedintele este propus prin vot secret de către membrii Comisiei, cu majoritate simplă.

(3) Preşedintele numeşte vicepreşedinţii Comisiei, dintre membrii acesteia.

 

Art. 9. - (1) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea Comisiei;

b) conduce şedinţele Comisiei;

c) reprezintă Comisia în raporturile cu celelalte organisme şi comisii de specialitate, autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice;

d) formulează decizia privind rezolvarea contestaţiilor, pe baza votului membrilor Comisiei.

(2) În absenţa preşedintelui, şedinţele Comisiei sunt conduse de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat în prealabil de preşedintele Comisiei.

 

Art. 10. - (1) Pentru asigurarea activităţii în perioadele dintre sesiunile plenare se constituie Biroul Executiv al Comisiei Naţionale de Arheologie, format din preşedintele şi vicepreşedinţii Comisiei.

(2) Biroul Executiv al Comisiei Naţionale de Arheologie are următoarele atribuţii:

a) promovează interesele cercetării arheologice din România în raporturile cu organele centrale şi locale ale administraţiei publice şi cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate;

b) centralizează propunerile instituţiilor de profil privind componenţa Comisiei, asigurând o judicioasă repartiţie a locurilor din punct de vedere geografic şi a instituţiilor de profil;

c) convoacă Comisia ori de câte ori este nevoie;

d) sprijină compartimentul de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor în organizarea Sesiunii naţionale anuale de rapoarte arheologice;

e) propune, în cazuri speciale, constituirea de comisii de control;

f) identifică subiecte sau teme majore pe care le propune spre analiză şi decizie Comisiei;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Comisie.

(3) Biroul Executiv al Comisiei Naţionale de Arheologie poate avea şedinţe comune cu Biroul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu cel al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.

(4) Ordinea de zi şi data şedinţelor Comisiei şi ale Biroului Executiv al Comisiei Naţionale de Arheologie se stabilesc de către secretarul Comisiei.

(5) Convocarea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi a membrilor Comisiei se face de către secretarul Comisiei.

 

Art. 11. - (1) Pierderea calităţii de membru al Comisiei intervine în următoarele situaţii:

a) demisie înaintată în scris preşedintelui Comisiei;

b) demitere ca urmare a hotărârii adoptate cu votul a cel puţin două treimi din membrii Comisiei;

c) absentare nemotivată de la 5 şedinţe ale Comisiei într-un an;

d) deces.

(2) Secretarul Comisiei are obligaţia verificării motivărilor pentru absenţele membrilor.

(3) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa preşedintelui Comisiei, care le va aduce la cunoştinţă ministrului culturii şi cultelor.

(4) Încetarea calităţii de membru, în situaţiile prevăzute la alin. (1), se dispune prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

(5) În cazul în care unul din membrii Comisiei pierde această calitate, în condiţiile prevăzute la alin (1) ministrul culturii şi cultelor numeşte prin ordin un nou membru, conform prevederilor art. 3.

 

Art. 12. - (1) Comisia poate delega unele din competenţele sale unor coordonatori de districte arheologice.

(2) Numirea coordonatorilor de districte arheologice şi stabilirea competenţelor delegate ale acestora se fac la propunerea Comisiei, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

 

Art. 13. - Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei şi documentaţiile care se includ pe ordinea de zi se pun la dispoziţia membrilor Comisiei. Acestea pot fi puse şi la dispoziţia funcţionarilor compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, organelor şi instituţiilor abilitate de lege, precum şi altor persoane care justifică un interes legitim.

(2) Accesul persoanelor la informaţiile de interes public cuprinse în documentaţiile prezentate Comisiei se poate realiza la cerere, cu respectarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a celor privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 

Art. 14. - Procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se arhivează la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.

 

Art. 15. - Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.