Norme de întocmire a manuscriselor destinate publicării în revista SCIVA


Conținutul, valoarea intrinsecă a materialelor și ideilor publicate nu pot fi influențate de Colegiul de redacție decât prin aplicarea consecventă a unor criterii severe de selecție a lucrărilor liber oferite de autori. Stă însă pe deplin în puterea acestui Colegiu să stabilească reguli precise de prezentare a manuscriselor, care să le asigure conciziunea și claritatea și să garanteze accesibilitatea și utilitatea lor. Pe alt plan, aceasta ar duce la o mai bună folosire a spațiului revistei, la simplificarea și creșterea eficienței operațiunilor redacționale. Astfel de reguli, stabilite tacit și devenite "cutume", au fost în general respectate de colaboratorii revistei SCIVA. Faptul că ele nu erau fixate și difuzate în scris a dus însă mereu la o supărătoare lipsă de uniformitate a manuscriselor, respectiv a lucrărilor publicate. Pornind de la aceste considerente, Colegiul de redacție al revistei SCIVA a adoptat prezentele Norme de întocmire a manuscriselor, împreună cu lista abrevierilor curente (Anexa 1) și lista titlurilor prescurtate de reviste (Anexa 2) și roagă pe autori să țină seama de ele. Nerespectarea acestor norme poate duce la întârzierea publicării sau chiar la înapoierea manuscrisului în vederea refacerii.

I. Norme generale.
In revista SCIVA se publică lucrări de istorie veche, arheologie, epigrafie, numismatică, precum și cercetări complementare făcute prin metodele științelor naturale sau tehnice (antropologie, zoologie, palinologie, geologie, metalografie, analize chimice etc.). Cadrul cronologic se întinde de la paleolitic la evul mediu, iar cadrul geografic este în principal cel carpato-dunărean. Lucrările se prezintă în limba română, însoțite de rezumate în limbile franceză, germană sau engleză. In chip excepțional, cu acordul prealabil al Colegiului de redacție, pot fi prezentate lucrări într-una din limbile străine menționate, cu rezumate în limba română. Manuscrisele se predau direct sau se trimit prin poștă la redacție, împreună cu o Notă cuprinzând următoarele date: numele și prenumele autorului, instituția (cu adresă, numerele de telefon și telefax), adresa și telefonul privat, titlul lucrării (cu numărul de pagini, anexe, ilustrații etc.), data redactării, data predării. Toate aceste date se înscriu în Registrul de redacție.

Sumarele celor patru fascicule trimestriale sunt alcătuite de către Colegiul de redacție, care analizează lucrările din portofoliu pe bază de referate. Un referat este întocmit obligatoriu de acel membru al Colegiului care este competent în problematica (epoca) tratată de lucrarea în cauză. Un referat suplimentar poate fi solicitat de Colegiu unui specialist din afara sa. In funcție de aceste referate și de prezentele norme, Colegiul acceptă sau refuză lucrarea. In cazul acceptării, Colegiul de redacție își rezervă dreptul de a propune corectări și îmbunătățiri ale manuscrisului. Decizia și propunerile Colegiului se aduc la cunoștința autorului în scris, în termen de cel mult trei luni de la predarea/ înregistrarea lucrării la Redacția SCIVA. Pentru rezolvarea operativă a eventualelor probleme legate de manuscris, ilustrație, corecturi etc., autorii sunt rugați să țină permanent legătura cu Redacția. Lucrările respinse se înapoiază autorilor, cu excepția unui exemplar din text, care se păstrează în arhiva revistei.

In funcție de importanța descoperirilor prezentate sau a problemelor discutate, de calitatea cercetării, de întinderea textului, de cantitatea și calitatea ilustrației, ca și de alte criterii, Colegiul stabilește ordinea publicării și încadrarea pe rubrici a lucrărilor acceptate. Rubricile revistei sunt următoarele (în paranteze se indică numărul optim de pagini dactilografiate):

 • Studii (40)
 • Note și discuții (20)
 • Cercetări arheologice de teren (40)
 • Mici descoperiri (3)
 • Cronica
 • Personalia (3)
 • Recenzii (5)
 • Note bibliografice (1)

Este de dorit ca, încă de la redactare, autorii să aibă în vedere încadrarea lucrărilor într-una dintre aceste rubrici și, în consecință, să nu depășească numărul optim de pagini indicat de Colegiul de redacție. Manuscrisele trebuie întocmite cu maximum de conciziune, renunțându-se la introducerile inutile, prea dezvoltate, la descrierile amănunțite care pot fi suplinite printr-o ilustrație adecvată, la excursurile ce se îndepărtează de subiectul lucrării, la citarea excesivă etc. Colegiul își rezervă dreptul de a cere autorilor scurtarea textului și de a condiționa astfel publicarea lucrării respective.

Revista SCIVA nu publică lucrări ce au mai apărut sau urmează să apară în alte reviste. In chip excepțional pot fi acceptate articole deja publicate în reviste străine, greu accesibile cititorilor români. Revista nu plătește drepturi de autor. Autorii beneficiază gratuit de 30 extrase. In cazul materialelor publicate la rubricile Mici descoperiri, Cronica, Personalia, Recenzii și Note bibliografice cele 30 extrase vor fi împărțite în funcție de numărul autorilor.

II. Manuscrisele
Lucrările se primesc la Redacție în două exemplare, dactilografiate (imprimate) la două rânduri, cu margine lată în stînga. Pagina trebuie să conțină 31 rânduri a 65 semne de dimensiuni normale. Manuscrisul este compus din următoarele părți, dactilografiate separat, pe pagini numerotate în continuare, în ordinea următoare:

 • 1. Textul: Titlul lucrării și numele autorului/autorilor (cu majuscule); abstract de 5-8 rânduri conținând termenii-cheie pentru indexare, subliniați; textul propriu-zis, cu trimiteri (sigle numerice deasupra rândului) la notele infrapaginale, numerotate continuu. In cazul lucrărilor de mai mari dimensiuni, cu caracter de sinteză, la text se poate anexa o listă bibliografică ordonată alfabetic (după modelul: numele autorului, anul apariției, eventual cu sigle alfabetice atunci când sunt mai multe lucrări apărute In același an - titlul lucrării, revista sau locul apariției, paginile). In aceste cazuri, citarea literaturii se face abreviat (numele autorului, anul apariției, pagina), dar tot în note infra-paginale, nu în paranteze în text.

 • 2. Notele, numerotate continuu și dactilografiate separat, după text (nu în text, nu în josul paginii de manuscris).
 • 3. Rezumatul tradus (în franceză, germană sau engleză), de dorit cu trimiteri la notele cele mai importante din textul românesc (bibliografia esențială) și la ilustrație.
 • 4. Legenda figurilor, tradusă (în aceeași limbă).
 • 5. Rezumatul în limba română.
 • 6. Legenda figurilor în limba română. Nota: In cazul titlurilor lungi, autorii sunt rugați să propună singuri colontitlul, având grijă ca acesta să nu depă-șească 65 semne (inclusiv spațiile dintre cuvinte).

Este de dorit ca la redactare autorii să acorde toată atenția împărțirii textului în capitole (cu subtitluri) și paragrafe. Pe marginea textului se vor indica, cu creionul, locurile unde urmează a fi inserate diferitele figuri. De asemenea în creion se pot face unele recomadări tehno- redacționale, cum ar fi culegerea cu literă mică sau cursivă, alinierea diferită a paragrafelor etc.

Pentru a se atinge o maximă conciziune și precizie, precum și în scopul uniformizării redacționale, se stabilesc reguli obligatorii în următoarele privințe:
 • La prima citare a unor locuri de descoperire în titlu, text sau note se indicä satul, comuna, județul (de ex. Frasinu, com. Poienești, jud.Vaslui, nu Frasinu-Poienești și nici Frasinu-Vaslui). Se poate face excepție în cazul unor stațiuni binecunoscute (de ex. stațiunile eponime ale unor culturi), al orașelor grecești, romane și medievale, al actualelor reședințe de județe. In cazul descoperirilor din străinătate este obligatoriu a se face referire la actuala împărțire politico-administrativă. Denumirile unităților teritoriale care nu au corespondent precis în limba română se dau în limba respectivă, de ex.: powiat (Polonia), Landkreis și Kreis (Germania), okres (Cehia). In schimb, oblast' și rajon (Rusia, Ucraina) se traduc prin "regiune" și "raion", iar département (Franța) prin "departament". In rezumate termenul de județ nu se traduce, ci se folosește abreviat Jud.
 • Numele de autori apar la prima citare în text sau note cu prenumele prescurtat, iar mai departe nu se mai dă decît numele de familie. Se exceptează cazurile când se citează omonimi (ex. D.Popescu - Em.Popescu, I.Barnea - Al.Barnea). Numele se citează neînsoțite de titluri (acad., prof., dr.); excepție se face atunci cînd se indică sursa unei informații inedite și/sau se aduc mulțumiri.
 • Citarea literaturii se face numai în notele infrapaginale, la care se face trimitere prin sigle numerice plasate în text la umărul ultimei litere a cuvântului ales, înaintea semnelor de punctuație. Pentru a evita abuzul de note, care îngreunează lectura, autorii sunt rugați sä concentreze în cîte o singură notă trimiterile bibliografice referitoare la o simplă înșiruire de autori sau locuri de descoperire.
 • Citarea izvoarelor antice se poate face atât în text, în paranteze (autorul, opera, locul), cât și în notele infra-paginale (în special atunci când se indică ediția).
 • In text, între paranteze, se fac trimiterile la ilustrația lucrării, la alte locuri și note ale aceleiași lucrări. De ex.: (fig. 12), (cf. supra p.13) sau (infra nota 22).Pentru astfel de trimiteri nu se vor face deci note infra-paginale speciale.
 • Numele geografice străine se scriu cu ortografia limbilor respective, atunci când acestea folosesc alfabetul latin (Bordeaux, Köln, Zürich etc.) sau în transcrierea oficială a statului respectiv, atunci cînd alfabetul folosit este altul decât cel latin sau chirilic (Bangkok, Beijing, Ryad, Marrakech). Atunci când nu există grafii românești acreditate, numele slave se transliterează după normele internaționale (infra Anexa 3). Numele care au intrat de multă vreme în cultura noastră se scriu în grafia tradițională românescă: Londra, Florența, Rin, Moscova, Plevna, Cernăuți (nu London, Firenze, Rhein, Moskva, Pleven, _ernovcy). Se admite totuși grafia originală în trimiterile bibliografice și hărți.
 • Numele proprii grecești și latinești consacrate în uzul literar se scriu conform adaptării tradiționale, de ex. Apian, Aurelian, Horațiu, Istru, Lisimah, Pompei, Tacit (cf. Indreptar ortografic, ortoepic și de punctuație5, București, 1995, p.267-272). Celelalte nume se scriu ca în limba latină sau se transliterează în cazul alfabetului grec (Ididem, p.39-42).
 • Termenii străini (substantive comune) sau citate în limbi străine moderne sau clasice se culeg cu litere cursive și, de aceea, se subliniază în manuscris (de ex. kammenaja baba, Kronenhalsring). Când termenul respectiv a fost adaptat în limba română , el nu se mai subliniază, de ex. castru, castel, canabe (dar și castrum, castellum, canabae). Pentru punerea în evidență, la indicația autorului se pot culege cursiv sau aldin subtitluri, nume de localități, de culturi, de persoane etc.
 • Secolul se indică numai cu cifre romane. Neprescurtat se scrie "secolul al III-lea", iar prescurtat "sec. III". Era se indică fie prin a.Chr./p.Chr., fie prin î.e.n./e.n.
 • In textul curent, numerele până la 10 vor fi, de regulă, scrise în litere. Se exceptează cazurile când ele apar în legătură cu unități de măsură. De ex.: "opt morminte", dar "8 km".
 • Unitățile de măsură se prescurtează fără punct: cm, m, ha, g, kg etc. Unitățile de suprafață sau volum se scriu m2, m3, nu m.p., m.c. etc.
 • Numele punctelor cardinale se prescurtează: N, S, V, E, NE, SE, SSV, VNV etc.
 • In Anexa 1 se dă lista prescurtărilor curente admise.
 • Pentru problemele de ortografie și punctuație se recomandă autorilor să folosească Indreptarul ortografic, ortoepic și de punctuație5, elaborat de Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan" al Academiei Române și tipărit de Editura Univers Enciclopedic, București, 1995.

III. Modul de citare
Trimiterile la literatură se fac numai în notele infra-paginale, indicându-se în ordine: numele autorului, titlul publicației, volumul, anul, pagina. Nu se indică editura, iar la periodice nici locul de apariție (dacă acesta nu este cuprins cumva în titlul prescurtat, cf. Anexa 2). Se tipăresc cu scriere cursivă (se subliniază deci în manuscris) titlurile de monografii, de volume colective (culegeri tematice, omagii, acte de congrese sau colocvii) și de articole; de asemenea cuvintele ibidem, op.cit.. Se tipăresc cu literă dreaptă, obișnuită (deci nu trebuie subliniate) numele revistelor și seriilor (colecțiilor) monografice, precum și trimiterile de felul: idem, p.(pagina, paginile), urm. (următoarea, următoarele), passim (în diverse locuri), cf. (confer=compară), vezi, apud (la). Titlurile lucrărilor, precum și numele revistelor și seriilor apărute în limbi slave care folosesc alfabetul chirilic se transcriu în conformitate cu normele internaționale (vezi Anexa 3). La citarea cărților este necesar să se dea titlul complet, fără prescurtări, urmat, acolo unde este cazul, de titlul seriei (colecției), numărul volumului,locul apariției, anul, pagina. Volumele colective se citează, ca și monografiile, cu titlul complet. Ediția a doua și următoarele se indică înscriind cifra respectivă după ultimul cuvânt din titlu deasupra rândului. La indicarea volumului se înscrie cifra corespunzătoare, fără "volumul" sau "vol".

Exemple:

-D.M.Pippidi, Contribuții la istoria veche a României 2, București, 1967, p.153 urm.
-K.Horedt, Contribuții la istoria Transilvaniei în secolele IV-XIII, Biblioteca istorică 7, București, 1958.
-V.I.Țalkin, Drevnee _ivotnovodstvo plemen Vosto_noj Evropy i Srednej Azii, MIA 135, Moscova, 1966, p.23, fig.1.
-A.Rangs-Borchling, Das Urnengräberfeld von Hornbek in Holstein, Offa-Bücher 18, Neumünster, 1963, pl.15/1.
-Actes du XIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques 4, Bratislava, 1993.

Titlurile articolelor/studiilor apărute în periodice sau în volume colective nu se citează decât atunci când există motive speciale. De regulă, deci, se indică în ordine: autorul, revista, tomul, anul, fascicula, pagina. Atunci când revista citată a apărut cu o întârziere de cel puțin doi ani, la anul corespunzător tomului respectiv se adaugă în paranteză anul real al apariției. Atunci când este cazul se precizează și seria de apariție a revistei (de ex. seria noua - S.N., N.F.). La precizarea tomului, fasciculei, paginii, planșei sau figurii se folosesc numai cifre arabe, chiar dacă publicația citată utilizează cifre romane. Trimiterea la reviste se face prin juxtapunere, cu intercalarea unei virgule între numele autorului și numele revistei, în timp ce în cazul volumelor colective se folosește formula "(numele autorului, eventual titlul articolului), în: (titlul volumului)".

Exemple:
-D.Protase, Materiale 7, 1961, p.423 urm.
-Gh.Poenaru Bordea, SCIV 22, 1971, 3, p.501.
-D.Popescu, Dacia, N.S. 2, 1958, p.157.
-I.Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien, BerRGK 22, 1932, pl.16/1-2.
-R.Vulpe, Argedava, în: Omagiu lui Constantin Daicoviciu, București, 1960, p.557 urm.
-R.Harhoiu, în: Goldhelm, Schwert und Silberschätze. Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer Vergangenheit, Frankfurt/ Main, 1994, p.72-83.

La articolele de mare întindere, în care anumite lucrări vor fi mai des citate, se recomandă abrevierea titlurilor respective, urmând ca explicarea abrevierilor să se facă fie la prima citare, fie într-o listă aparte.

Exemple:
- D.Tudor, Orașe = D.Tudor, Orașe, târguri și sate în Dacia romană, București, 1968.
- D.Protase, 1966 = D.Protase, Problema continuității în Dacia în lumina arheologiei și numismaticii, Biblioteca de arheologie 9, București, 1966.

In rest, trimiterile la autori, respectiv lucrări citate într-o notă imediat anterioară se fac prin formulele tradiționale: idem, ibidem, op.cit., cf., passim, apud. Atunci când ultima citare este la distanță și deci greu de găsit, se poate indica pagina și nota la care se află ea (ex.: D.Tudor, op.cit., supra p.21, nota 55).

IV. Ilustrația:
Ca material ilustrativ la revista SCIVA sunt admise: fotografii, desene, schițe, planuri, profile, grafice, hărți, care - separat sau grupate - formează figuri (abreviat fig.). Figurile se numerotează cu cifre arabe, în ordinea menționării lor. Plasarea lor în text este propusă de autor cu creionul pe marginea manuscrisului. Diferitele tablouri sinoptice care se culeg în text nu se numerotează ca figuri, ci separat ca anexe. La executarea, selecția și gruparea materialului ilustrativ, autorii sunt rugați să țină seama de următoarele prevederi:

 • In actualele condiții tehnice și având în vedere costurile, desenele sunt preferate preferate fotografiilor. Desenele se execută în tuș, pe calc sau carton de desen; se acceptă xerocopii după astfel de desene. Fotografiile trebuie reproduse după clișee de foarte bună calitate, pe hârtie lucioasă. Numai pentru un mic număr de planșe se poate asigura imprimarea pe hârtie cretată. Fotografii sau desene în culori se acceptă doar în cazuri excepționale.

 • Este de dorit ca desenele care ilustrează un articol să fie executate (sau cel puțin copiate) de aceeași mână. Se preferă ca vasele și fragmentele ceramice să fie desenate fără umbre, cu profilele plasate pe aceeași parte și hașurate în același sens. Recomandăm, de asemenea, ca inscripționarea ilustrației (cifre, litere, legende) să fie executată în întregime de aceeași mână. Schițele și planurile trebuie să fie prevăzute cu săgeata care indică nordul.

 • Chiar dacă dimensiunile obiectelor sau complexelor sunt date în text sau în note, fotografiile, desenele, planurile și hărțile trebuie să fie prevăzute cu scară grafică. In afară de aceasta, legenda figurilor trebuie să indice în fracții raportul față de mărimea naturală.

 • Dimensiunile maxime ale unei figuri în SCIVA corespund oglinzii paginii de 19 x 13,5 cm. Ca excepții se admit planșe pliante pentru unele hărți, planuri, profile și tabele, care din cauza dimensiunilor sau formatului nu se încadrează în pagină. O figură se poate compune din una sau mai multe fotografii, desene, schițe, planuri sau profile. La gruparea în figuri a materialului ilustrativ trebuie să se țină seama de următoarele reguli și criterii de ordin tehnoredacțional și științific:

  Intr-o figură se montează fie numai desene, fie numai fotografii. Figurile care ocupă o pagină întreagă sunt cele mai convenabile din punct de vedere tehnoredacțional și faci litează consultarea lucrării de către cititori. Ele se realizează la oglinda paginii (1/1) sau la dimensiuni mai mari (de preferat un multiplu rotund, de ex. 1,5x , 2x sau 3x), păstrându-se mereu același raport între înălțimea și lățimea planșei.
  • Diferitele componenete ale unei figuri se numeroteazä cu cifre arabe . Sigle alfabetice se folosesc pentru vederi diferite (plan, profil, secțiune etc.) ale aceluiași obiect.
  • Cantitatea de ilustrație ce se introduce într-o figură, respectiv dimensiunile figurii în original se sta bilesc în așa fel, încât detaliile imaginii, siglele, legenda etc. să rămână lizibile după reducerea la dimensiunile paginii. Proporția de reducere se indică de către autor, cu creionul, pe marginea planșelor (de ex. 2/3, 1/2, 1/3 )
  • Este indicat ca obiectele ce intră în aceeași figură să fie inițial desenate sau fotografiate la aceeași scară, de regulă 1/1 pentru obiecte mărunte, 1/2-1/4 pentru ceramică, 1/10-1/20 pentru diferitele complexe (locuințe, gropi, cuptoare, morminte).
  • Din punctul de vedere al conținutului, cel mai indicat criteriu de grupare a ilustrației este acela al proveni enței. Gruparea pieselor după locul de descoperire și, mai ales, pe complexe închise este deci preferabilă celei pe criteriul tipologic.

Legenda figurilor trebuie să cuprindă pe scurt, telegrafic, în ordine, următoarele date: locul descoperirii și, dacă este cazul, complexul, săpătura, anul; obiectul, tipul, eventual cultura și datarea; materialul din care este confecționat obiectul respectiv; scara. Când o figură cuprinde mai multe obiecte din aceeași stațiune, ordinea în legendă rămâne aceeași, numai că indicarea complexului, tipului, materialului și scării se face pe grupe de obiecte. La figurile în care sunt ilustrate obiecte provenind din stațiuni diferite se indică mai întâi, după caz, tipul, cultura, datarea și, în al doilea rând, locurile de descoperire, apoi materialul și scara.

La schițe, planuri, profile, grafice, hărți, este preferabil ca explicarea semnelor convenționale să nu se facă prin inscripții în figură, ci prin trimiteri cu cifre sau sigle alfabetice la legenda figurii. Identificarea punctelor de pe hărți se face fie prin înscrierea numelui localității pe hartă, fie prin numerotare și trimitere la o listă aflată în legenda figurii, în text sau în anexă. Se recomandă numerotarea localităților în ordinea alfabetică. In liste, la numele localității se adaugă numele comunei și/sau județului. Atunci când se reproduce sau se adaptează o ilustrație deja publicată, autorul este obligat să indice la sfârșitul legendei proveniența respectivei ilustrații. Tot în legendă se poate face trimitere la altă figură, spre comparație.
Exemple de legende:
Fig.1. Ghelăiești, jud. Neamț. Fibulă "pomeraniană". Bronz (scara 1/2).
Fig.2. Târgșor, M.187/1965. Fibulă cu piciorul întors pe dedesubt de tip gotic. Bronz (scara 1/1).
Fig.3. Tîrpești. Ceramică precucuteniană: 1-4 faza Pre-cucuteni II; 5-7 faza Precucuteni III (scara 1/2).
Fig.4. Romula 1970. 1-4 M.121; 5-9 M.201. 1, 2, 5-7 ceramică fină roșie; 3, 9 fibule; 4 brățară; 8 monedă de la Hadrian. 3, 4, 8 bronz; 9 argint (1,2, 5-7 scara 1/4; restul 1/1).
Fig.5. Obiecte de cult și podoabă din sec. IX-XI: 1, 2, 6-8 Arsura; 3 Holboca; 4 Vădeni; 5 Erbiceni. 1-4 bronz; 5, 7 sticlă; 6, 8 os (toate scara 1/2). După D.Gh.Teodor.
Fig.6. "Căței de vatră" germanici din Latène-ul târziu: 1 Bastrup, Ribe amt (Danemarca); 2 Rantrum, Kr.Husum (Germania); 3 Wittenberge, Kr.Perleberg (Germania). Scara 1/3. După C.J. Becker, H.Hinz și H.Keiling.
Fig.7. Vodița. Profilul peretelui de E al secțiunii VI. 1 sol vegetal; 2 pământ cenușiu-castaniu; 3 mortar; 4 cărbune; 6 dărâmătură (scara 1/50). Compară cu planul fig.12.

V. Reguli speciale de punctuație
In afara regulilor generale de punctuație (cf. Indreptar ortografic, ortoepic și de punctuație5, 1995, p.49-91), la redactarea lucrărilor destinate revistei SCIVA trebuie observate și unele reguli speciale privind trimiterile, legenda ilustrațiilor, anexele și chiar textul propriu-zis. In aceste cazuri, semnele de punctuație (punctul, virgula, punctul și virgula, cratima, parantezele) au rolul de a face cât mai evidentă distincția între diferitele elemente componente și de a ușura astfel consultarea acestor lucrări.

Punctul:
 • Se pune punct după unele prescurtări curente (p., fig., cf., etc. și altele). In cazul abrevierii titlurilor de reviste (cf. Anexa 2), pentru simplificare se renunță a se mai pune punct după prima literă sau silabă a cuvântului prescurtat, iar elementele componente ale titlului abreviat se scriu fără pauză între ele. De ex., se scrie SCIVA, MIA, nu S.C.I.V.A. sau M.I.A.; de asemenea se scrie RevMuz sau DolgCluj, nu Rev.Muz. sau Dolg.Cluj.
 • Se pune punct după numerele care indică în legende figura, nu însă după acelea care indică componentele acesteia (ex. Fig.2. Ciumești. 1 fibulă; 2-4 brățări ...nu: Fig.2. Ciumești. 1. fibulă; 2-4. brățări.. sau 1, fibulă; 2-4, brățări ..).
 • Se pune punct după numerele curente dintr-o listă sau dintr-un catalog de descoperiri (ex. 1. Popești, jud.Giurgiu; 2. Tinosu, jud.Prahova...).
 • Se pune punct la sfârșitul titlurilor de paragrafe incluse în rând, al notelor și legendelor. După titlurile de capitole sau paragrafe scoase din rând nu se pune punct.
 • In note virgula separă între ele elementele unei trimiteri: numele autorului (respectiv idem), după caz titlul lucrării (respectiv ibidem sau op.cit.) sau numele revistei, respectiv al seriei, volumul, locul, anul, pagina, figura etc. In aceste situații virgula nu poate fi înlocuită cu alte semne. Nu se pune niciun semn între numele revistei și numărul tomului (ex. Dacia 19, 1975 ... nu Dacia, 19, 1975...).
 • Atunci când în text sau note se face trimitere la ilustrația proprie sau din altă lucrare, între numărul figurii sau planșei și cifrele sau literele care marchează elementele lor componente nu se pune virgulă, ci o bară oblică (ex.: fig. 2/1, 2, 4-6; pl. 9/a,c,d).
 • Se folosește virgula atunci când se face trimitere la mai multe pagini sau la figuri diferite ale aceleiași lucrări (ex.: Werner, op.cit., p.51-53, 89, 95 și 120; ididem, fig.1, 3-5, 8).
Punct și virgulă
 • In note, punct și virgulă separă trimiteri la lucrări diferite. In cazul unei enumerări, separă numele unor locuri sau complexe de descoperire diferite, cu trimiterile respective.
 • In legendă, separă referiri la localități diferite, complexe diferite, tipuri, materiale diferite etc.(ex.: Fig.3. Ceramică celtică din Transilvania: 1, 2, 5 Ciumești; 3, 6-8 Dezmir; 4 Apahida).
 • In cazul unei înșiruiri, separă trimiterile la figurile sau planșele aceleiași lucrări (ex.: vezi fig. 2/3-5, 6, 9; 3/2, 4; 5/1). De asemenea, separă trimiteri la ilustrație cu indicarea paginii (ex.: Ibidem, p.121, fig.26; p.146, fig.34/2; p.150, fig.38-39).
Cratima
 • Stă între cifre sau litere în cazul unei înserieri neîntrerupte (ex.: fig.1-3; pl.14/1-2; pl.3/b-c, f-h; p.125-132).
Paranteza
 • Se pun în paranteze trimiterile ce se fac în text la alt loc din același text sau la ilustrația proprie, de ex.: (cf. supra, p.21); (fig.2); (vezi harta fig.5) etc.
 • In notele mai ample sau în text, la enumerarea de descoperiri, se recomandă folosirea parantezelor pentru informații tehnice de genul: muzeul, numărul de inventar, literatura etc.

VI. Corecturi
Atât corectura în pagini, cât și aceea pentru erată se efectuează de către editură și de către redacția revistei. Autorii din București sunt convocați la Redacție pentru a verifica corecturile; autorii din alte localități vor căpăta paginile de corecturi prin poștă, numai dacă cer în chip expres acest lucru. Nu se pot opera modificări ale manuscriselor aflate sub tipar (în corectură) decât în cazuri bine întemeiate. In chip excepțional (noi descoperiri, apariția unor noi lucrări) se poate aproba anexarea unui addendum. Costurile suplimentare provocate de astfel de modificări sau de publicarea unor erate din vina autorilor vor fi suportate de autorii respectivi.

Urmează:
 • Anexa I:Prescurtarea cuvintelor des folosite
 • Anexa II: Numele de reviste abreviate
 • Anexa III: Corpora, enciclopedii, manuale etc. citate abreviat
 • Anexa IV: Transliterarea cuvintelor din limbile care folosesc alfabetul chirilic, după normele intenaționale

Prof. Dr. Mircea Babeș
Actualizare: 26 nov.'99