cIMeC Homepage
english version
Carte Veche
Catalogul colectiv al cartii vechi românesti

 

Cuvânt înainte

„Cartea este, în primul rând, un fruct al minții omenești. Ea conține un întreg univers de idei și sentimente, prin mijlocirea căruia cunoaștem, studiem și trăim trecutul și prezentul și putem întrezări viitorul societății umane.“ (Mircea Tomescu. Istoria cărții românești. București,1968).

Cartea veche românească constituie o prețioasă mărturie a culturii poporului român.
Prima carte românească s-a tipărit în 1508, în plină perioadă postincunabulară europeană.
Datorită invenției lui Gutenberg, în perioada 1450-1500, în marile centre europene (Veneția, Mantua, Nürenberg, Augsburg, Basel, Köln, Lyon, Milano, Paris, Roma, Strasbourg etc.) s-au tipărit primele cărți, numite incunabule (denumire preluată din tehnica de tipărire, prin crearea unor matrițe în lemn în formă de leagăn).
România se numără printre primele țări care au introdus tiparul imediat după 1500.
Ieromonahul Macarie, care a învățat meșteșugul tiparului la Veneția, a început această activitate la Târgoviște, capitala țării Românești, sprijinit de domnitorul Radu cel Mare. Prima carte tipărită a fost în 1508, Liturghierul lui Macarie. I-a urmat Octoih slavon, 1510 și Tetraevanghel slavon, 1512. Cele trei scrieri tipărite de Macarie s-au răspândit atât în țările române, cât și în mănăstiri din Balcani și biblioteci din Europa. Ele sunt de format in 4, cu 15-22 rânduri pe pagină, fără foaie de titlu (ca și manuscrisele și incunabulele) și cu caiete numerotate cu litere chirilice. Aceste tipărituri sunt armonios lucrate, cu text în două culori, cu inițiale și frontispicii ornate cu motive geometrice și florale, care amintesc de manuscrisele românești miniate. Au continuat acest frumos meșteșug Dimitrie Liubavici și Moise, tipărind între 1545-1551 alte cinci cărți cu subiect religios: Molitvenic, Apostol - 2 ediții, Minei, Evangheliar. În Transilvania, Filip Moldoveanu, în aceeași perioadă, a tipărit la Sibiu Catehism românesc, Tetraevanghel slavon și un alt Tetraevanghel slavo-român.
Între 1557-1582 diaconul Coresi dezvoltă cultura scrisă în limba română, făcând din Brașov, un puternic centru editorial. Coresi și ucenicii săi au tipărit aici aproximativ 40 de volume.
Spre sfârșitul secolului se dezvoltă un alt centru tipografic și anume București. Aici meșterul Laurentie a realizat în 1582 un Tetraevanghel slavon. Exemplele pot continua. Cu certitudine putem afirma că tiparul a avut un rol însemnat în dezvoltarea societății românești. Din păcate, datorită vicisitudinilor istoriei cât și neglijențelor omenești, multe valori s-au pierdut sau au fost distruse. De aceea este bine, ca acum, în al 12-lea ceas, să putem spune că ne preocupă atât conservarea și restaurarea a tot ce a mai supraviețuit dezastrelor cât și elaborarea unor evidențe clare și valorificarea informațiilor cumulate despre aceste bunuri culturale.
Unul din aceste obiective îl constituie și elaborarea Catalogului colectiv al cărții vechi românești tipărită în perioada 1508-1830 (delimitare făcută de altfel de academicianul Ion Bianu, unul din autorii BRV). Bibliografia românească veche este prima lucrare monumentală de acest gen, editată în prima jumătate a secolului al XX-lea, care înregistrează majoritatea titlurilor tipărite pe teritoriul României, în perioada amintită. Autori: Ion Bianu, Dan Simonescu, Nerva Hodoș.
Cataloage și bibliografii ale cărții vechi românești , cât și studii despre aceste cărți au apărut numeroase în ultimele două decenii, dar ele se referă numai la anumite titluri sau colecții.
Cataloagele colective naționale sunt lucrări care au o largă arie de cuprindere și vin în sprijinul cercetătorilor, cărora le pun la dispoziție informații prețioase referitoare la: titlurile editate de o țară într-o anume perioadă, edițiile cunoscute, exemplarele păstrate, starea lor de conservare, cât și colecțiile care le dețin. Această largă paletă de informații creează posibilitatea unor studii complete privind istoria cărții și influența ei asupra dezvoltării culturale, într-o regiune, a unui popor.
Demersul nostru dorește să creeze o imagine clară și reală a ceea ce mai există acum în țară (respectiv titluri și număr de exemplare, în ce stare de conservare se află și ce particularități deosebite prezintă fiecare exemplar, care sunt deținătorii actuali). Suntem convinși că un astfel de catalog va fi un prețios instrument de lucru în mâna specialiștilor domeniului, dar și la îndemâna altor cercetători preocupați de istoria științei și artei românești.
Catalogul este organizat cronologic, iar, în cadrul anilor, alfabetic la titlu sau autor (acolo unde este menționat).
Indexul inițial respectă cronologia stabilită de Bibliografia românească veche la care se adaugă o serie de titluri descoperite ulterior și titluri tipărite în aceeași perioadă pe teritoriul Transilvaniei, nedescrise în BRV.
Pentru prima prezentare am selectat titlurile secolului al XVI-lea, descrierea fiind făcută pe exemplare de la Biblioteca Academiei Române și Biblioteca Națională (aceasta constituind descrierea bibliografică generală, care presupune existența celor mai bine păstrate exemplare) la care se vor adăuga descrierile exemplarelor fișate de specialiști din țară, accentul punându-se în acest caz pe particularitățile exemplarului respectiv, pe consemnarea deținătorilor succesivi și a deținătorului actual. Aceste particularități se referă la: stare de conservare, ex. libris, însemnări manuscrise, ornamente manuale, legătură artistică.
Descrierile catalografice respectă Standardul internațional de descriere bibliografică ISBD(A), adoptat în România și adaptat specificului cărții românești. Acest normativ elaborat de comisii specializate din cadrul IFLA (Federația Internațională a Asociațiilor Bibliotacarilor), a apărut la Londra, în 1978 sub auspiciile Oficiului Internațional pentru Controlul Bibliografic Universal (International Office for UBC) cu scopul de a înlesni transmiterea informațiilor bibliografice la nivel internațional și de a crea posibilitatea corelării acestor informații. Pentru aceasta, datele bibliografice au fost înregimentate în categorii bine delimitate și organizate în zone cu punctuație specifică, putându-se depăși în acest fel barierele lingvistice și converti informațiile în forme citibile în calculator:

Titlul propriu-zis = titlul paralel / Mențiune de responsabilitate . – Mențiune de ediție / mențiune de responsabilitate referitoare la ediție . – Date de publicare, difuzare . – Descriere fizică (detalii : format, paginație, etc.) . – Serie sau colecție.
Note generale.
Note specifice de exemplar.

Exemplu:
Pravoslovanica mărturisire a săborniceștii și apostoleștii bisearicii a răsăritului. – A doua oră tipărită/den porunca prea luminatului (…) Ioan Constandin Nicolae Voevod ; cu blagoslovenia prea sfințitului mitropolit al Ungrovlahiei chir Neofit. – [București] : în tipografia domnească în orașul Bucureștilor de (…) popa Stoica Iacovici tipograful, [1745]. – [2], 172p.; 40(20 cm)
Note generale
BRV 244
Zona ediției: prima ediție este BRV 92, cu acelasi titlu, „dupre greceasca, den porunca… înălțatului domn, Ioan Constandin B.B.Vv. întoarsă în limba rumânească, de Radul logofăt Greceanul“, Buzău, 1691.
Note specifice
ornamente tipografice, pe verso f. de titlu stema dublă cu inițialele lui Constantin Mavrocordat
hârtie cu filigran
ex.libris manuscris persoană: ierei Gheorghe (f. gardă recto), chir Hristu Papa (f. gardă r. și v.), Stoianovici, 1816, martie 7 (f. gardă v.), N.D.Petrus (singurul cu litere latine, pe p. liminară posterioară recto)
însemnări privind circulația și prețul cărții: f. de gardă recto (ierei Gheorghie) și f. de gardă verso (Stoianovici)
legătură de epocă, deteriorată.

Fișierele de carte veche au fost realizate prin colaborare cu specialiștii în carte veche din România, care în perioada 1983-1989 au elaborat fișele de evidență pentru bunurile culturale mobile-carte. Cercetători din Institutul de Memorie Culturală (fost Centrul de Calcul al CCES) au corectat datele, au completat acolo unde a fost posibil, comparând datele cu cele oferite de cataloagele de carte veche editate până în prezent și cu cele existente în exemplarele deținute de Biblioteca Națională și Biblioteca Academiei Române.
Suntem conștienți că au rămas erori de descriere, care nu au putut fi corectate și mai ales omisiuni de date, care se vor completa numai cu ajutorul colegilor din biblioteci și de la oficiile de patrimoniu din județe.
Aceasta deoarece, în acest domeniu al cărții vechi, fiecare exemplar este considerat o unitate bibliografică de sine stătătoare, cu valoare unică.
Foarte mulți colegi nu au răspuns solicitărilor noastre repetate de a încheia evidența cărții vechi românești și de a completa informațiile pe care nu le-au transmis în prima fază.
Numai cei care au acces la colecțiile respective și pot cerceta exemplarele vizate sunt în măsură să corecteze și să completeze datele științifice. De aceea repetăm apelul nostru, ca, cel puțin acum, când truda multor cercetători ai domeniului a prins contur și pe Internet se pot vedea roadele muncii lor, să fim sprijiniți cu verificarea autenticității unor date și completarea altora lipsă, cât și cu descrierea titlurilor și exemplarelor care au rămas nefișate din colecțiile unor biblioteci, muzee, centre episcopale, biserici.
Dorim ca în final să edităm pe CD și pe hârtie Catalogul colectiv complet al cărții vechi românești existente pe teritoriul României și să investigăm posibilitatea obținerii datelor referitoare la edițiile și exemplarele care se află acum în colecții străine.
Această lucrare va întregi tabloul spiritual al societății românești în perioada în care aceste cărți au fost editate, citite și au circulat pe întreg teritoriul românesc, dar și al vieții culturale prezente care este preocupată de cunoașterea și ocrotirea acestor valori.


MARIANA IOVA

 


Actualizare: 30 Martie 1999. webdesign: Victor Toader