ORD nr. 2035 publicat în M.Of. nr. 470 din data: 09/27/2000

OMC 2035/2000

Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

 


Ministerul Culturii

Ordin nr. 2035

din 18 aprilie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 470 din 27 septembrie 2000Ministrul culturii,
în temeiul art. 8 alin. (2) din Legea contabilităţii
nr. 82/1991, republicată, în baza art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor pct. 19 din
Normele metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995,
având în vedere Avizul Ministerului Finanţelor nr. 8.177 din 30 iunie 2000,
emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Dispoziţiile prezentului ordin se aduc la îndeplinire de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil care deţin bunuri culturale.
Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii,
Ion Caramitru


Bucureşti, 18 aprilie 2000.
Nr. 2.035.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale
deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de
cultură şi alte unităţi de profil

 

CAPITOLUL I
Evidenţa bunurilor culturale


Art. 1. - (1) Registrul pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale este un document oficial obligatoriu, cu caracter permanent, în care se înregistrează totalitatea bunurilor culturale deţinute de o instituţie specializată, precum şi principalele elemente de identificare, datare, provenienţă şi valoare ale acestora.
(2) Registrul pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale îndeplineşte următoarele funcţii:
a) asigură evidenţa integrală a bunurilor culturale;
b) asigură elementele de ordin descriptiv pentru identificarea bunurilor culturale.
(3) Registrul pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale cuprinde următoarele coloane:
01. numărul de inventar
02. data intrării în patrimoniu
03. denumirea sau titlul şi autorul obiectului
04. descrierea şi numărul fişei de fototecă
05. numărul de bucăţi
06. locul, data şi autorul descoperirii
07. colecţia
08. materialul sau titlul
09. dimensiuni şi greutate
10. starea de conservare
11. provenienţă
12. documentul de intrare
13. valoarea de intrare rezultată din contractul de vânzare-cumpărare, actul de donaţie sau evaluarea făcută în urma cercetării de teren.
14. ieşire
15. verificare
16. observaţii.
(4) Pentru completarea formularului, pe coloane, se fac următoarele precizări:
a) Coloana 01 se completează cu numărul de inventar atribuit obiectului, care reprezintă codul de identitate al acestuia, cod care se înscrie pe obiect şi care devine astfel semnul său de recunoaştere. Numărul de inventar va însoţi obiectul atâta timp cât acesta va face parte din colecţiile instituţiei. Dacă obiectul va fi scos, transferat sau predat, acesta va fi radiat din Registrul pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale şi va fi scăzut din gestiune o dată cu întocmirea actului de scădere. Pentru fiecare obiect intrat în patrimoniul unei instituţii publice se atribuie un singur număr de inventar. Nu se admite un singur număr de inventar pentru o entitate compusă, cum ar fi un tezaur monetar sau de altă natură. În cazul unei entităţi compuse din elemente diferite, de exemplu "costum", se dă un singur număr de inventar, enumerându-se însă explicit componentele. Fiecare componentă va primi acelaşi număr de inventar, dar la rubricile "dimensiuni" şi "descriere" fiecare componentă va fi tratată în mod explicit, separat.

b) Coloana 02 se completează cu data intrării în patrimoniu a bunurilor culturale.

c) Coloana 03 cuprinde denumirea obiectului, denumirea lui tipologică sau, după caz, titlul obiectului şi autorul în cazul lucrărilor de artă. În această coloană se consemnează şi informaţiile despre localizarea obiectului, precum şi perioada în care acesta a fost făcut. Localizarea obiectului trebuie interpretată ca zona unde a fost creat.

d) Coloana 04 cuprinde descrierea obiectului, care este menită să ajute la stabilirea identităţii acestuia. Ea trebuie să se raporteze la elementele care pot permite identificarea uşoară a obiectului: morfologia, aspectul, cromatica şi elementele decorative ale acestuia, tehnicile şi materialele din care acesta este făcut. Descrierea are un caracter tehnic şi nu unul literar.

e) Coloana 09 cuprinde dimensiunile obiectului, care trebuie notate astfel: pentru obiectele bidimensionale L = lungimea şi l = lăţimea. În aceste categorii vor fi incluse numai obiectele strict bidimensionale, cum sunt: documentele, fotografiile, graficele, steagurile, tapiseriile şi acele obiecte la care cea de-a treia dimensiune este neconcludentă: icoanele, picturile, costumele. Obiectele tridimensionale se notează cu L, l şi h (înălţime sau grosime). Pentru obiectele din ceramică, sticlă sau porţelan se pot folosi doar două dimensiuni: h şi š (diametrul). Notarea dimensiunilor se face în centimetri şi trebuie să fie aceeaşi în toate verigile sistemului de evidenţă.

f) Coloana 11 se completează cu sursa din care provine obiectul: donaţie, achiziţie, descoperire rezultată dintr-o cercetare de teren, etnografică, arheologică etc.

g) În coloana 12 se înscrie numărul actului de intrare în muzeu - actul de donaţie, procesul-verbal al comisiei de achiziţie, documentaţia rezultată din cercetarea de teren la care se poate raporta obiectul sau altele asemenea.

h) În coloana 13 se înscrie valoarea de achiziţie a bunurilor cumpărate, respectiv, de utilitate, aferentă bunurilor primite cu titlu gratuit, definită potrivit prevederilor pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea următoarelor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 22 decembrie 1993.

Art. 2. - Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească Registrul pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale sunt următoarele:
a) Tipărirea registrului se face pe o hârtie de minimum 80g/m‚ sau poate fi realizată prin listare cu ajutorul computerului, caz în care se vor realiza copii de siguranţă pe suport magnetic sau compact disc, care vor fi păstrate în două locuri diferite.
b) Înainte de a fi utilizat, Registrul pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale se numerotează, se şnuruieşte şi se sigilează, iar pe ultima pagină se înscrie data, se semnează de către conducătorul instituţiei şi se aplică ştampila.
c) Înscrierea se face lizibil, iar numele proprii, termenii specifici mai puţin uzuali şi localităţile vor fi scrise cu majuscule.
d) Nu se admit ştersături, adăugări sau intervenţii ulterioare completării rubricilor respective. Dacă este necesară o corectare sau o completare, aceasta se menţionează la rubrica "Observaţii", cu certificarea intervenţiei respective prin semnătura conducătorului instituţiei şi cu ştampila instituţiei.
Art. 3. - Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 4. - La intrarea în patrimoniul instituţiei publice a unui bun cultural se efectuează următoarele operaţiuni:
a) se atribuie obiectului un număr de inventar corespunzător poziţiei care urmează după ultima înregistrare;
b) obiectul este fotografiat, vedere generală şi detalii semnificative;
c) obiectul este studiat de muzeograful specializat în categoria respectivă de obiecte, în vederea completării Registrului pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale;
d) se completează rubricile Registrului pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale cu toate informaţiile despre obiect;
e) se marchează numărul de inventar pe obiect;
f) se completează fişele de fototecă pe care se lipesc martorii fotografici 9x12 cm;
g) obiectul este depozitat consemnându-se în cataloagele topografice codul poziţiei la care poate fi regăsit.

CAPITOLUL II
Controlul gestiunilor. Inventarierea generală


Art. 5. - (1) Instituţiile publice deţinătoare de bunuri culturale sunt obligate să verifice existenţa şi integritatea bunurilor înscrise în Registrul pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale, astfel:
a) unităţile care deţin până la 100.000 de obiecte - o dată la 3 ani;
b) unităţile care deţin între 100.000 şi 250.000 de obiecte - o dată la 4 ani;
c) unităţile care deţin între 250.000 şi 500.000 de obiecte - o dată la 5 ani;
d) unităţile care deţin peste 500.000 de obiecte - o dată la 7 ani.
(2) Anual conducerea instituţiei poate dispune efectuarea verificării unui număr de obiecte aflate în inventar.
(3) Efectuarea inventarierii se face potrivit
Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.

CAPITOLUL III
Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale


Art. 6. - (1) Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau dispărute, care fac parte din categoria "Tezaur", se aprobă prin ordin al ministrului culturii, pe baza avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2) Avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor se acordă pe baza:
a) referatului comisiei de specialişti care a constatat distrugerea bunurilor culturale;
b) procesului-verbal de constatare întocmit de organele de poliţie în cazul dispariţiei bunurilor culturale.
Art. 7. - Scoaterea din gestiune a bunurilor culturale distruse sau dispărute, care fac parte din categoria "Fond", se aprobă de Direcţia muzeelor şi colecţiilor pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2).
Art. 8. - Consiliul de administraţie al instituţiei publice poate aproba scoaterea din inventar a unor obiecte din categoria "Fond" în vederea unor schimburi de obiecte cu alte instituţii similare.
Art. 9. - În cazul bunurilor culturale revendicate şi retrocedate foştilor proprietari, scoaterea din gestiune se face numai în baza hotărârii judecătoreşti de retrocedare, rămasă definitivă şi irevocabilă.