CUVÂNT INTRODUCTIV

Întreprinderea prezentă ne-a apărut dificilă chiar din clipa în care s-a pus problema reunirii unor rânduri care să aibă în vedere cetătile judetul Arad. Dificultatea la care facem referire s-a amplificat însă din momentul în care informația a fost, nu regăsită, căci ea se afla, cel puțin din punct de vedere istoriografic, la îndemâna oricui, ci atunci când a fost nevoie ca ea să fie utilizată, pentru a evalua stadiul în care istoria fortificațiilor poate fi astăzi recompusă si apoi prezentată cititorului. Ne vom strădui să arătăm aici majoritatea piedicilor care ne-au stat si ne-au rămas, până la capăt, în cale.

Însăși delimitarea geografică cu care operăm aici este una insolită. Nu este una medievală ori premodernă, ci s-a născut doar în timpurile contemporaneității. Din punct de vedere strict istoric, actualul județ Arad ar corespunde, în mare, cu părți din anterioara suprafață a comitatelor medievale Arad, Cenad și Zarand. Din punct de vedere al grupării geografice, există însă încă cel puțin două compartimentări majore: una corespunzătoare cu valea Mureșului, cealaltă cu partea sud-vestică a Munților Apuseni, delimitată major de către Crișul Alb, la nord, și defileul Mureșului, înspre Hunedoara estică. Cea din urmă este nominalizată, destul de frecvent, ca fiind Podgoria Aradului. Cât de unitare sau diferite au fost ele în evul mediu și, mai ales, în ce raporturi culturale au stat ele cu teritorii care aparțin astăzi Iugoslaviei, României ori Ungariei, este extrem de greu de apreciat. De altfel, problematica a mai fost privită atât de "decupat" geografic. Întreprinderea aparține predecesorului nostru Márki Sándor, istoric care a cochetat în modul serios și cu geografia . și el, solicitat de nevoile de atunci, a ales doar ceea ce a întâlnit pe suprafața comitatului Arad așa cum arătase el la sfârșitul secolului al XIX-lea. Pentru aceste premise de cercetare, rațiunea suficientă nu fusese argumentată temeinic. Dacă vor fi fost și alte motivații, mai serioase și mai organice, acestea trebuie căutate, cu siguranță mai insistent decât suntem noi în măsură să o facem, în istoriografia anterioară anului 1918. În mod cert, astăzi, gruparea despre care vom scrie rezultă din arondarea administrativă actuală, clasificare care presupune, întâi de toate, responsabilități foarte clare, față de fortificații. Afirmația din urmă este îndeajuns de serioasă pentru a fi privită ca extensibilă și la alte realități medievale, aflate în județele României.

Ceea ce este cert, este pentru noi faptul că un astfel de punct de vedere, care să stabilească legături intime ori întâmplătoare cu teritorii care nu sunt astăzi pe suprafața României, a fost, o lungă perioadă de timp, mai mult decât dezagreat, dacă nu chiar prohibit. Motivația rezulta, evident, dintr-o concepție politică care încerca să înlăture orice fel de discurs istoric menit să stabilească ori să sugereze oarecari fisuri în imaginea de bloc monolitic a statului actual. Or, din punct de vedere strict istoric, - aici fiind vorba despre elemente medievale, - relevanța hotarelor politice contemporane este practic nulă. Atunci, în amintitele vremuri medievale, ca și astăzi, de altfel, felul de a construi ori de a organiza funcționarea unei fortificații, țineau de arealuri culturale esențial europene. Așa cum menționasem ceva mai sus, doar grija stăruitoare și fără nici un fel de limitări, față de moștenirea trecutului teritoriului actual al României are sau ar trebui să aibă și conotații politice. Ceea ce va fi mereu de durată va rezulta din calitatea intrinsecă a studiilor de istorie a arhitecturii ori a istoriei instituționale. Scriind despre fortificații, împletim, conștient ori nu, istoria românilor cu istoria universală. Or, se întâmplă ca tocmai istoria integrală a fost cea adevărată, nu aceea decupată artificial, cu tot felul de justificări. Nici un om, comunitate sau monument istoric nu s-au izolat până într-atât încât să devină unicate.

În aceste pagini s-a mai impus și o altă delimitare, de astă dată cronologică. Ceea ce am denumi drept cetate medievală, acoperă, cu oarecare generozitate, perioada istorică începută în preajma anului 1000 și până către finele secolului al XVI-lea. Înainte de reperul de jos, chiar dacă, evul mediu exista deja, nu existau cetăți. După limita superioară consemnată de noi, evul mediu este încheiat. Afirmația este tranșantă, în ciuda felului în care s-a operat, multă vreme, periodizarea istoriei în România, sub imperiul necesității colării "modurilor de producție", pe intervale cronologice. Deci, o scriem acum, ceea ce urmează după secolul al XVI-lea, este anticamera modernității, sau ceea ce alte istoriografii denumesc a fi, pe bună dreptate, epoca premodernă. Din punctul nostru strict de vedere, cetățile teritoriului au trăit, dacă nu substanțial constructiv, măcar din punctul de vedere al vieții interne, schimbări majore, aduse de impunerea dominației otomane. Este alta viața lor internă și formele arhitectonice, altele sunt reperele vieții militare și economice, altele sunt sursele documentare.

Cel dintâi obstacol care stă în calea tuturor celor care, odată făcuți conștienți de piedicile și delimitările schițate cu puțin înainte, ar dori să treacă dincolo de litera documentelor, - uneori inaccesibilă lingvistic sau datorită rarității publicațiilor, în cazul în care ele s-au editat, - este acela cauzat de gradul inimaginabil de mare al distrugerilor de monumente.

Trebuie, mai întâi, să avem în vedere faptul că un întreg teritoriu, situat în larga luncă a Mureșului, a fost, vreme îndelungată, până la marile operațiuni de asanare și canalizare, întreprinse în cursul secolelor XVIII-XX, un șes mlăștinos, presărat pe alocuri de zone ceva mai înalte, pe care s-au ridicat toate așezările și monumentele. Aceste "insule" n-au rezistat mereu la marile inundații care s-au succedat în timp. Spre est și nord, câmpia este mărginită de coline domoale. Acolo au intervenit alte cauzalități pentru dispariția fortificațiilor, dar este de remarcat că odată cu demarajul construcțiilor civile de zid, produs de epoca modernă, vechile construcții, nu prea multe câte vor fi fost, au fost literalmente vânate pentru refolosirea materialelor de construcție. "Cariera" cea mai la îndemână și mai ieftină a fost, întotdeauna, o construcție mai veche. Din acest punct de vedere, cetatea, față de biserica ruinată, a fost, întotdeauna, mai generoasă.

Dincolo de aceste aspecte, care țin de geografia regiunii, foarte repede se poate adăuga procentul de distrugeri care a rezultat din istoria specifică a ținutului. Apariția cetăților de piatră s-a înscris în fenomenul pe care îl putem denumi fără greș ca fiind acela al incastelării. Anarhia internă de la sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea s-a suprapus peste finalul procesului de maturizare a castei feudale. Secolul următor de pace le-a neglijat capacitatea de adaptare la progresele artei războiului. Majoritatea dintre ele, fiind mai vechi ori prea mici, nu au rezistat gurilor de foc ale tunurilor. Nefericita poziție a unora dintre ele, la care proiectilele ajungeau prea ușor, a fost o cauză majoră de părăsire. Drept urmare, ceea ce a apărut nou se lega, în mare măsură de necesitatea de confort suplimentar sau de marcarea prestigiului stăpânilor.

Progresul cuceririlor turcești către nordul Dunării a răsturnat, în bună măsură, vechea hartă politică și socială, construită într-un interval de circa trei secole. Pentru toate amplasamentele pe care le avem în vedere, secolul al XVI-lea s-a dovedit a fi timpul unei cezuri cumplite: fără excepție, toate fortificațiile au primit proba supremă a războaielor. Campania din toamna lui 1552, condusă de beilerbegul Mehmed Sokoli, s-a terminat cu ocuparea sau distrugerea majorității cetăților de pe linia Mureșului. Cetățile Zarandului au rămas încă o vreme cetăți creștine, dar anul 1565 a însemnat și pentru ele, marele hotar de istorie. A urmat apoi o lungă pax othomana, până la sfârșitul secolului al XVII-lea, care nu a încurajat, în nici un fel, refacerile substanțiale. Datorită graniței, mereu fierbinți, investițiile constructive au fost, destul de des, superficiale, în așa fel încât cetățile să fie în măsură să reziste doar unor conjuncturi precise, nu de lungă durată. Combatanții au avut prea puțin răgaz să investească mai mult în punctele de apărare, fie datorită răstimpurilor scurte în care le dețineau efectiv, fie datorită distrugerilor succesive, prea grave, dar nu în ultimul rând și pentru faptul că erau adesea lipsiți de mijloacele umane cu ajutorul cărora să le reconstruiască și apoi să le întrețină. Satele celor care trebuiau să o facă dispăreau sau se regrupau către zone mai potrivite unei desfășurări de viață normală. S-a văzut atunci, mult mai mult decât în primele secole medievale, cât de egoiste, din punct de vedere social și politic, erau fortificațiile. Capacitatea elitelor de a mobiliza pe cei care nu beneficiau decât prea puțin de ele s-a tradus, în mod concret, prin felul în care aceleași fortificații rămâneau viabile.

Sistemul de valori promovat de noua putere politică, cuceritoare, nu se concilia decât prea puțin cu cetatea sau castelul de tip feudal occidental. Domenii nobiliare au dispărut atunci într-un interval de câteva decenii, antrenând odată cu ele o categorie anumită de fortificații, adică acele construcții care erau intim legate de aceleași structuri sociale. Ne referim mai ales la curțile nobiliare, cu clare tendințe de a deveni și a se numi castele, tipuri de construcții care se răspândiseră copios din secolul al XV-lea mai ales.

Habsburgii, care au proiectat refacerea radicală și solidă a marilor centre de apărare ale regiunii, au contribuit, prin punerea lor în aplicare, la încoronarea procesului de distrugere a tot ceea ce se mai păstrase din cetățile medievale. Fortificațiile ample, în stilul născocit de geniul militar al generalului și ministrului regelui Ludovic al XIV-lea, al Franței, D. Vauban și al succesorilor săi, au cauzat numeroase intervenții radicale în regimul de dispunere și funcționalitate a fortificațiilor, chiar dacă ele erau relativ noi, respectiv din secolele XVI-XVII. Nu toate dintre vechile fortificații, au rămas însă în atenția militarilor epocii moderne. Poziția foarte vulnerabilă a unora, adăugată la performanțele artileriei plasate pe înălțimi apropiate, le-a hotărât destinul. Unele, de fapt puține, au fost părăsite fără regrete, altele, potențiale cuiburi de evazioniști, tâlhari ori rebeli, au fost, pur și simplu aruncare în aer. Fortificațiile care nu și-au continuat destinul viu, au intrat apoi în atenția celor care au refăcut geografia umană civilă a Banatului și vecinătăților sale nordice, respectiv a coloniștilor. Cele care se găseau mai la îndemână, au fost sistematic spoliate de materiale de construcție. Satele și-au transformat radical casele, din lemn în piatră, din această perioadă istorică, concurând la "recuperarea" materialelor de construcție.

Din cele expuse, sperăm să ne facem astfel înțeleși încât să nu se aștepte vreo discuție despre vreo cetate care s-a păstrat în puritatea formelor ei primare. Asupra ei, oamenii au acționat cel mai des, fie pentru noi utilități, fie pentru întreținere, realizând acumulări în care părți desuete au fost sacrificate. Dar lucrătura oamenilor a fost făcută și din patimile de care nu s-au despărțit și nici nu o vor face, niciodată (invidie, ură, interese meschine).

Rezultatul final al acestei succesiuni de conjuncturi este că, dacă cineva, instituție de stat ori persoană particulară, cu mult mai multe posibilități materiale decât cele actuale reale, ar dori cu ardoare să repună vreun monument fortificat într-o stare de restaurare sau conservare acceptabilă, punctele de plecare ar fi într-atât de minore, încât efortul abia dacă mai merită a fi făcut. În această imagine dezolantă, frapează încă prin maiestate, cetatea Șoimoș. Dacă scădem Hunedoara, ea se alătură la alte câteva, puține, cetăți ardelene, care, în lipsa oricăror restaurări serioase, mai au de arătat urmele strălucirii lor de altădată, turiștilor: Bologa și Lita (jud. Cluj), Deva (jud. Hunedoara), Bran și Rîșnov (jud. Brașov).

Dacă privim astăzi la ceea ce s-a mai păstrat, ajungem repede la o primă concluzie. Ea constată că majoritatea fortificațiilor mici, nobiliare, dezvoltate din curți ori în legătură cu ele, au dispărut cu totul. S-au păstrat încă urmele fortificațiilor regale construite mai ales pe limitele estice și nordice ale câmpiei bănățene ori acelea care au fost utilizate în lungile războaie ale secolelor XVI-XVII. Din punctul de vedere al istoriei culturii, dar și din punctul de vedere al economiei turismului, pierderea este grea. Orice încercare de recuperare, cât de minoră, realizată pe căile cunoscute ale arheologiei, restaurărilor și protecției, nu va fi decât benefică.

Márki numărase pentru Arad și Zarand un număr de 43 de obiective înălțate între secolele XIII-XVI . Pentru o parte dintre ele, același autor avusese deja ezitări. Carențele socotelilor se vădesc imediat ce se face confruntarea cu realitatea topografică. Milleker, care a fost îndeobște sensibil la topografie, în repertoriul său, abia dacă reușește să facă ceva mai mult decât predecesorii săi în privința localizării monumentelor. Trebuie să menționăm doar că există semnalarea unor fortificații de pământ , care, ulterior, nu au fost, în nici un fel, verificate. Alte obiective se ascund printr-o terminologie deliberat ambiguă, sau, pur și simplu, nu au fost niciodată prinse de textele scrise ale vremurilor. Repertoriul de fortificații făcut pentru județul Arad, este rezultatul aproape exclusiv al unei cercetări bibliografice . Dacă cineva ar fi stăpânit de curiozitatea de a cunoaște cu exactitate numărul de cetăți la care ne-am putea referi, răspunsul nostru ar fi dezamăgitor. Nu pot fi numărate cu precizie aceste fortificații medievale. Volumul nostru, așa cum se va vedea, nu tratează cetățile, ci doar cetăți, din județul Arad. Selecția s-a impus de la sine în conjunctura disparițiilor despre care vorbeam, dar și din ambiguitățile de identificare în teren . Deci, aici nu sunt toate. Pe cele care nu le tratăm, nu vrem să le condamnăm la uitare, dimpotrivă, am dori ca problematica lor, rămasă în afara acestui text, să provoace reacții și resurecții de cercetare, în primul rând, restaurări și protecții, în al doilea.