JALOANE ALE ISTORIEI FORTIFICAȚIILOR

În fața lipsei referințelor la care am putea trimite fără nici un fel de reținere, pentru înțelegerea și descifrarea istoriei generale a cetăților, este nevoie să ne angajăm aici în marcarea unor jaloane de evoluție.

A fost comod, dar foarte nesatisfăcător, ca arhitectura anterioară mijlocului de secol XIII, să fie considerata drept una compusă doar din fortificații de pământ și lemn. Aceste construcții au fost socotite ca fiind așezări fortificate . Sublinierea acestui caracter era menit să le departajeze mai mult de fortificațiile, din același materiale de construcție, edificate în timpurile următoare. Este vorba despre o destinație diferită a acestora: se adresau unei societăți încă insuficient polarizată social. Problema cronologiei de început a acestora a rămas, până astăzi, subordonată felului în care a fost interpretată mărturia cronicarului Anonymus. El fiind contemporan al secolului al XII-lea, se referea adesea la construcții de apărare întâlnite de către ungurii lui Arpad, aparținătoare unei populații românești ori amestecate (sf. sec. IX). Contestat de către istoriografia maghiară, ca fiind prea "literar" și tributar realităților din propria sa vreme, Anonymus avea șansa credibilității doar în măsura în care, alte izvoare, l-ar fi confirmat. Din păcate, datul arheologic a operat cu elemente de cultură materială (ceramică, podoabe, arme) a căror datare nu se putea restrânge într-atât încât să fie raportate ante ori post sfârșitul secolului al IX-lea, respectiv momentului în care ungurii s-au stabilit în Pannonia. Date noi, așteptate de la arheologie, ne vor aduce convingerile necesare.

Dacă cronologia începuturilor cetăților a rămas controversată, în schimb, există un consens în aprecierea faptului că secolele XI-XII (prima jumătate, mai cu seamă), au format "veacul de aur" al fortificațiilor de pământ și lemn. Nu însă al unor construcții modeste și simple, ci, de obicei, dimpotrivă, unele foarte complicate, cu realizări monumentale, reușite prin armarea valurilor cu o adevărată rețea de bârne dispuse în casete, manșonate în exterior și surmontate de palisate. Valurile și șanțurile închideau suprafețe care să îngăduie refugierea unui număr însemnat de populație. Majoritatea acestor tipuri de înălțări au servit ca reședințe ale comitatelor regale. Pare deci obligatoriu ca asemenea fortificații să fie regăsite la Arad și Zarand, cu performanțe constructive foarte asemănătoare acelora de la Biharia, Cluj-Mănăștur, Dăbîca sau Hunedoara (Dealul Sîn Petru). Acum se știe cu certitudine că, alături de centrele de comitate, mai funcționau și alte cetăți "fără istorie" (cu stăpâni necunoscuți, fără domenii, fără nici un fel de atestări documentare). În mod teoretic, acestea le-am putea regăsi și în spațiul nostru, arătând foarte asemănător ca acelea de la Morești (jud. Mureș) ori șirioara (jud. Bistrița-Năsăud).

Nu am întâlnit nicăieri aprecieri serioase la eventuale raporturi topografice între sistemele romane de fortificare și cele medievale ori eventuale noutăți tehnice stimulate de războaiele cu bizantinii (sec. XII) sau cu bulgarii și sârbii. Pentru primele situații nivelul de cunoaștere este la fel de precar pentru Dacia romană. Limesul roman de pe Mureș, dacă el a existat într-adevăr, nu este cunoscut. Există materiale romane, nu însă și cetăți (castre ori burgus-uri). De aceea, faptul că în teren, o fortificație fără istorie, are o formă rectangulară, nu înseamnă imediat că ar fi fost romană (cazul fortificațiilor de lângă mănăstirea de la Bulci ori de la Căpîlnaș). În privința contactelor dintre arhitectura militară balcanică și cea maghiară, arpadiană (sec.XI-XIII), lucrurile nu sunt specifice teritoriului de astăzi al României. Pentru ele nu există încă cercetări arheologice de finețe, nici nu sunt formulate puncte de vedere, altele decât foarte generale (preluare, refolosire etc.). Or, după părerea noastră, subiectul tratat mai sus ar putea, fiind dezvoltat, să dea o notă specifică acestor margini de țări.

Arhitectura militară arpadiană este bine ilustrabilă numai de cetatea de la Arad-Vladimirescu. Cercetările arheologice de acolo au fost destul de întinse. Rezultatele au fost comunicate într-un șir de rapoarte preliminare și parțiale . Lipsa unui material arheologic foarte concludent, în afara ceramicii, a făcut ca această datare să fie oscilantă. Cert este doar faptul că, în secolul al XI-lea, acolo funcționa un cimitir, datat cu monede. Este totuși un bun câștigat faptul că, pentru Arad-Vladimirescu, posedăm o reconstituire a evoluției elementelor de fortificare și o descriere destul de detaliată a componentelor topografice.

Nu se poate trece cu vederea faptul că în clasificarea fortificației de la Arad-Vladimirescu au intervenit mai multe opinii, aparținătoare interiorului istoriografiei românești. Una dintre ele stabilește o discordanță între ea și cetățile din interiorul Transilvaniei și o apropiere cu cetăți de câmpie (Zalavár, Ungaria) ori din Moldova de nord . O alta, o așează unui orizont foarte larg, din care face parte și Fundu Herții, din Moldova de nord .

Alte date arheologice, neconcludente din lipsa relevanței modului de publicare, îndeamnă la presupunerea prezenței altor fortificații din aceeași familie, la Bulci, eventual, Pîncota. Potrivit unor informații, până acum inedite, a fost investigată, prin câteva sondaje, și fortificația de la Zarand, respectiv în locul unde se presupune că a funcționat capitala comitatului omonim. Toate fortificațiile din comitatele imediat vecine Aradului ori Zarandului, aflate sau nu astăzi pe teritoriul României, la care mai putem face trimitere, pentru stabilirea unei eventuale ambianțe constructive comune, nu ne ajută. Biharia este uriașă, reflectând și starea ei excepțională, de centru ducal; Cenadul a avut fortificații care au fost transpuse pe hartă la sfârșitul secolului al XVII-lea, dar au dispărut înainte de a ne lăsa șansa să le studiem . Despre Timiș există doar speculații, fără acoperire, pe care le putem ușor trece cu vederea.

Și pentru această zonă există tendința de transfer a foarte comunei opinii istoriografice privitoare la rolul invaziei tătare din 1241, în ceea ce privește refacerea în piatră a cetăților. Cum date despre episoadele locale ale dezastrului de atunci, nu sunt consemnate în cronici, exemplele fortificaților a căror construcție ar fi fost stimulată de către dezastrul tătar, s-au ales destul de aleator (Lipova, alături de altele care nu ne interesează aici) . Ceea ce poate fi luat în discuție, cu multă probabilitate, pentru distrugerile cauzate de invazie, este doar valea Mureșului. În rest, nu există nici un fel de date pozitive. Cronologia, relativă, bazată pe arheologie, lipsește, iar sursele scrise și ruinele nu permit nici ele datări de finețe. Între timp, opinia generală privitoare la raportul cauză-efect, invazia tătară-cetăți, a fost modificat și nuanțat. În mod cert, experimentări cu piatră au existat și ante 1241, dar, la fel de cert, demarajul construcțiilor nu se fixează imediat după anul menționat, ci la o distanță de circa două decenii. Pentru cea dintâi situație, de anterioritate, trebuie obligatoriu citat exemplul fortificației de la Ilidia-Oblița (jud. Caraș-Severin) . Prima generație de cetăți de piatră, ridicate la Dunăre, după mijlocul secolului al XIII-lea, este ilustrată de către cetatea de la Pescari. Ea se compunea dintr-o curtină cu o incintă închisă, protejată la nord de un șanț sec . Chiar dacă nu face parte din teritoriul pe care ne-am propus să-l analizăm, cetatea de la Pescari este cea mai apropiată geografic cetate corespunzătoare primei generații de fortificații de piatră, de după 1241, care poate fi socotită drept reper arheologic în refacerea unui scenariu de evoluție.

Felul de acoperire a teritoriului regatului maghiar cu cetăți și fortificații de tip nou, în cadrul incastelării, nu cunoaște nuanțări ori specificități locale pregnante. La cele două exemple citate în aliniatul precedent, nu se asociază alte cazuri mai apropiate. și exemplele din Ungaria vecină ne lipsesc pentru comparare.

Mai mult pe baza documentară, decât pe cea arheologică, ștefan Matei a presupus că majoritatea cetăților medievale "clasice" din Banat s-au ridicat în secolul al XIV-lea . Ca idee generală, afirmația poate fi luată în considerare. Dar, așa cum se întâmpla de obicei în realitate, și pe alte teritorii ale regatului maghiar, implicit în Transilvania vecină, antecedentele trebuie să fi existat. Ele puteau fi stimulate inclusiv de stările conflictuale ale secolului al XII-lea, perioadă în care, precum se știe, s-au desfășurat destule războaie cu bizantinii. Semnalul posibilităților vremurilor de atunci este dat de noile interpretări pentru datarea unor construcții descoperite la Ilidia . Dacă arhitectura militară de piatră, împreună cu aceea ecleziastică, s-a propagat în unde de val, dinspre vest, către est, atunci ar trebui să admitem că sunt posibile oarecari decalaje cronologice între județul nostru și realitățile din vechiul voievodat al Transilvaniei, decalaje care ar trebui să fie în favoarea celui dintâi.

În timpul incastelării, trebuie că s-au construit, la fel ca peste tot în Transilvania ori în restul regatului, o mulțime de fortificații mărunte, cu existență scurtă. Depistarea lor este o chestiune de rutină și timp.

Arhitectura de la sfârșitul secolului al XIII-lea are ca cel mai specific element, turnul-locuință. În sud-vestul României au fost menționate trei astfel de monumente: Ciacova (jud. Timiș), Turnu Ruieni și Mehadia (jud. Caraș-Severin). Existența unor astfel de construcții la Lipovița și șoimoș este aproape o certitudine, pentru șiria rămâne doar o probabilitate. O mențiune documentară ne-ar permite să asociem acestora și un dispărut monument de la Turnu. Planimetric și constructiv, exemplele diferă însă. Tipul mai simplu, care conține primele două exemple citate, are baza rectangulară. Dar, în timp ce primul este de cărămidă, cel de-al doilea este de piatră. Dispunerea contraforturilor diferă esențial, ca de altfel și perioada lor de construcție: primul pare a fi mai vechi. Mehadia are bază hexagonală și cea mai apropiată analogie a sa se găsește în comitatul Hunedoarei, la cetatea regală a Hațegului. Exemplele care vor fi existat în județul Arad, trebuie raportate la aceste posibilități.

De cele mai multe ori, cetățile s-au născut însă sub forma unor complexe, din care donjonul era doar o parte între alte elemente zidite. Componentele lor (porți, turnuri, curtine, șanțuri etc.) nu sunt încă încadrate în serii cronologice de referință. Amenajările interioare, de la rezidențe și capele, până la fântâni și depozite, ar trebui să fie conexe cu acelea din întreaga arhitectură civilă. Dar, nici aici, nu există decât minime jaloane de evoluție, în nici un caz utile pentru transformat în modele de referință. Ca mari fortificații de tip rezidențial, ce s-au aflat, cetățile de la șoimoș și șiria au acumulat elemente diverse. Turnurile donjoane au existat, se pare, la ambele. Dar, dacă la șiria, el se intuiește doar între aglomerările unor rudimente de ziduri adosate, nu de mult mai semețe, la șoimoș el oferă o imagine clasică. Este nedrept cât de puțin a fost cunoscută și utilizată arhitectura acestui din urmă turn. Căci, dincolo de nivele inferioare, astăzi inaccesibile ori poate deliberat umplute în perioade mai târzii, verticala sa prezintă structura interioarelor. Cea mai remarcabilă este conservarea acceselor, unele practicate în grosimea pereților, dar aproape toate înzestrate cu resturi de ancadramente cioplite, cu muchii teșite, specifice goticului. Nici unul dintre donjoanele României care mai posedă scări interioare (Bologa, Ciacova, Cîlnic etc.), nu mai păstrează astfel de decorații. Aceleași cetăți au avut, ceea ce era desemnat în documente a fi palatium. Era clădirea rezidențială, de formă dreptunghiulară, compusă de obicei din minimum trei încăperi dispuse în anfiladă, pe două nivele, cu fațada orientată către sud ori sud-est. Ea existase la Deva și Lita, iar la Hunedoara s-a dezvoltat până la forma în care regăsim Sala cavalerilor. Dacă șiria a rămas cu un singur tract, șoimoșul a mai primit unul suplimentar, al cărui resturi de ancadramente, păstrează frumusețea goticului de la sfârșitul secolului al XV-lea. Aceleași palate interioare avuseseră loggii (balcoane ieșite în console). Urma celei de la șoimoș se distinge încă îngropată pe exteriorul nordic al palatului nou. Tot în console, aceleași palate posedau amenajări de latrine, pe care, cei care nu le știu, le confundă adesea cu mașiculi (guri de aruncare a bolovanilor sau altor materiale de război, de pe drumurile de strajă). Cea de la șiria este rudă bună cu cele vizibile încă la cetatea Devei. Pe suprafața pereților interiori, palatul de la șoimoș indică cu precizie fostele amplasamente ale sobelor de cahle care deserveau fiecare dintre marile încăperi.

Aceleași mari fortificații au transmis și imagini de turnuri suplimentare. Cel mai interesant este acela din sud-estul incintei inițiale a șoimoșului. A fost un turn de poartă primar, înzestrat cu o mare arcadă gotică, lăcașuri speciale cioplite în blocuri de calcar, pentru mișcarea podului și a porții de lemn. În interior, curioșii căutători de comori au golit de fapt "gura de lup", încăperea-capcană care făcea parte, aproape obligatoriu, din zestrea turnurilor de poartă, dar pe care timpul o umple foarte repede, ascunzând-o privitorilor de astăzi. Ancadramentul porții vechi, ca și cel al porții noi de la șoimoș, sunt elemente rare, pe care nu le mai regăsim, de obicei în ruinele altor cetăți.

În colțul de nord-vest al incintei șiriei, s-a păstrat, aproape miraculos, un alt mic turn. Ceea ce îl particularizează este faptul că este plin, singura sa utilitate fiind dată de înălțime și de platforma din vârful elevației sale. Dacă nu este vorba despre o umplere accidentală sau ulterioară (ceea ce ni se pare mai plauzibil), donjonul de la șoimoș a fost și el umplut. Cele două construcții ne trimit fără greș către secolul în care armele de foc deveniseră mai performante, respectiv al XV-lea sau, și mai precis, a doua sa jumătate. Modelul acestei soluții se regăsește la așa-numitul turn Nje Boisia, de la cetatea Hunedoarei.

Studiul planimetric al cetăților de la Timișoara și Lipova, cu turnuri de colț, așa cum a fost conservat el de către memoria celor mai vechi documente iconografice a produs ideea folosirii unor meșteri italieni de către regele Carol Robert de Anjou . Lipsa urmelor palpabile ale celor două cetăți, nu a scos ideea din limitele speculației. De la asemenea turnuri, până la platforme de artilerie, care, doar în exterior aveau aspectul unor turnuri, dar în adevăr erau pline cu pământ sau piatră, nu a fost decât un pas. Incinta exterioară a șoimoșului posedă câteva de acest tip . Ele au fost ultimele inovații tehnice aplicate, așa încât se pot așeza cândva în cursul secolului al XVI-lea, dar nu înainte de mijlocul său.

Plasarea pe hartă a fortificațiilor medievale determină observații dintre cele mai interesante. Podgoria Aradului a fost, din acest punct de vedere, o unitate care se remarcă și prin multe alte puncte comune. Dar de aici, până la a supralicita ierarhizarea lor în funcție de un raport de superioritate-inferioritate, este prea mult. Despre șiria s-a afirmat că era un fel de cetate-matcă, în jurul căreia gravitau, evident în subordine, "cetățile tampon" . Or, analiza separată a exemplelor, scoate din cauză sistemul, dându-i o existență mult mai prozaică. A existat, cu siguranță, un stimulent constructiv, care a determinat proprietari diferiți să construiască asemănător, dar întotdeauna la modul esențial egoist. Un pericol comun, cum a fost cel turcesc, a reunit sistemele de pază, semnalizare, asimilarea tehnicilor noi, într-ajutorarea, dar nu într-o asemenea formulă care apare mai potrivită concepțiilor strategico-tactice ale vremurilor moderne și contemporane.

Cetatea Deznei aparține unei familii de fortificații mult mai simple. O incintă de o formă aproximativ poligonală, înzestrată cu un singur turn, astăzi vizibil, care pare să fi fost singura zestre arhitectonică mai notabilă a acestei cetăți. Modestia nu a împiedicat-o să aparțină atât regalității, cât și unor importante familii nobiliare. Ea ne aduce aminte de cetăți mult asemănătoare, ca acelea de la Jdioara (jud. Timiș), Bocșa-Cuiești (jud. Caraș Severin), dar și Hălchiu (jud. Brașov), toate având și simplitatea formelor, dar și regimul de proprietate identic. Pentru a înțelege cum de o asemenea cetate a fost regală, ar trebui să înțelegem mecanismele administrației și altfel decât într-un veșnic raport demonstrativ de putere a forței militare. Datele din secolele XVI-XVII ne indică cifrele la care ajungeau garnizoanele lor. șiria, care conta drept o fortificație mai importantă, avea, la sfârșitul secolului al XVI-lea, doar 37 de soldați turci .

Pentru fortificațiile care făceau legătura dintre castrum și castellum, deținute de către micii nobili locali, uneori cu totul anonimi, exemplul local este cetatea de la Gladna Română . Prima lor generație a fost construită din materiale puțin rezistente. Este rarisimă informația care ne mărturisește că Jebelul (Széphely) (jud. Timiș) a fost dărâmat în anul 1403, valurile sale au fost aduse la nivelul solului, iar lemnele (bârnele) și scândurile duse la Timișoara, pentru a întări cetatea de acolo . În Timiș, dacă ne bazăm pe informațiile lui Milleker, au fost circa 12 astfel de castele. Ca să ne imaginăm cum trebuie să fi funcționat cetăți ca acelea de la Agrișu Mare, ar trebui să decupăm fazele inițiale ale cetății de la Făget (jud. Timiș) . Înainte de a se transforma într-o fortificație cu rosturi mai complicate, ea a fost, aproape sigur, un castellum. Începuturile cercetărilor legate de astfel de fortificații, ne îngăduie să apreciem că ele posedau o gamă destul de generoasă de forme arhitecturale. Cele mai simple închideau, într-un careu de ziduri, încăperi de utilitate diversă: de la spații locative, la capelă și depozite. Apărarea le era asigurată mai curând prin șanțurile și palisadele asociate cu valuri, care le înconjurau, decât prin turnuri. În timp, în funcție de investiția de atenție, averea și relațiile stăpânilor, ele se puteau complica arhitectonic .

În sfârșit, perioada istorică pe care o urmărim se încheie cu două "noutăți" tehnice. Apariția bastioanelor italiene de stil nou a fost, într-adevăr, o soluție europeană, cu gradul cel mai mare de noutate. Reperul pentru forma lor, a stat noua cetate a Oradiei, construită prin eforturile stăruitoare ale principatului, într-o perioadă de timp mai lungă de o jumătate de secol. Turnurile ei descriau conturul frunzei de pică, concepută ca cea mai potrivită soluție de flancare. La polul opus, a stat fortificația pasageră, de lemn și pământ. Mai restrânsă ca suprafață, cu valuri scunde, această fortificație a fost aplicată unor construcții mai vechi, dar și altora, cu totul noi. Nu a fost dificil să fie ridicată repede, acolo și atunci când a fost nevoie. Părăsirea ei se putea produce în același condiții, lăsând urme înșelătoare pentru toți cercetătorii care le caută. Județul are exemplul cetății de la Vîrfurile, ridicată topografic și sondată arheologic. Avea doar dimensiunile de 95 x 82 m, cu un șanț interior .

*

În continuare ne propunem să prezentăm principalele fortificații ale perimetrului, cu datele esențiale pe care le deținem despre ele la ora actuală. Intenția noastră nu poate atinge performanțele așteptate de o cercetare modernă. Ea evaluează și prezintă mai curând un nivel de cunoaștere atins, îndeamnă către reluări atente și mult mai performante. Atrage, în sfârșit, atenția asupra patrimoniului pe care aceste fortificații îl mai dețin și îl reprezintă, în vederea valorificării lor, în conjunctura politico-economică actuală. Pentru unele dintre fortificații, însăși relevarea planurilor lor este o noutate absolută, până acum niciodată dată la iveală. Noi vor fi și detaliile de construcție ale unor ancadramente, reconsiderarea ansamblurilor care se pot descifra din ceea ce se mai păstrează în teren, transferul în istoriografia românească a unor date și interpretări până acum inaccesibile. În interiorul județului, prezentarea se face alfabetic, doar la fortificațiile ale căror urme mai sunt vizibile sau a căror istorie a lăsat urme mai perceptibile. Aceste prezentări nu au fost și nici nu ar putea fi, șablonate. Inegalitatea informațiilor nu o va permite nici altora.