cIMeC Homepage
Monumente
Engleză Franceză
Biserica 'Adormirea Maicii Domnului' a Mănăstirii Humor

BISERICI CU PICTURĂ MURALĂ EXTERIOARĂ DIN NORDUL MOLDOVEI

de DOINA MÂNDRU

Biserica 'Buna Vestire' a Mănăstirii Moldovita

Construite în general pe locul unor așezăminte monahale mai vechi, bisericile moldovenești cu fresce exterioare datează din secolul XVI, mai precis din anii de dupa 1530. În acel timp mai multe biserici ctitorite de domnitorul Petru Rareș (1527-1538; 1541-1546) și de alți mari boieri ai țării au fost împodobite cu minunate fresce exterioare.

Este adevărat însă, că pentru anumite biserici din secolul XV (Probota Veche, construită după 1456; Putna, 1469; Sfântul Nicolae din Rădauți, 1481-1486; Sfântul Ioan din Vaslui, dupa 1490), exista mărturii documentare și arheologice care atesta prezența în Moldova a unei picturi exterioare într-un context de decor arhitectural. Un studiu recent asupra evoluției decorului arhitectural a identificat o anumită tendință de simplificare a fațadelor, manifestată după 1501, indice semnificativ al pregătirii bisericilor în vederea unor vaste desfășurări iconografice exterioare. Fie că vom considera apariția acestor picturi exterioare ca o consecință a unei evoluții locale, sau în legatură cu manifestări asemănătoare din Transilvania, Ungaria, Austria, Slovenia, Elveția, sau chiar ca o expresie a influenței bisericilor grecești sau sârbești unde Judecata de Apoi și Imnul Acatist (Imnul neașezat) sunt reprezentate în exterior, cert este că acest fenomen moldovenesc care s-a manifestat între anii 1530 și 1552 pe douăsprezece ansambluri murale exterioare ăi pe replicile lor, la Sucevița din 1596 și la Sfântul Elias din 1643, reprezinta un "caz estetic" singular în întreaga evoluție a artei postbizantine.

Patru sunt factorii ce definesc acest fenomen:
  • creerea de noi tipuri arhitecturale,
  • existența unei comenzi speciale inițiata de domn oi având tot sprijinul acestuia oi al înaltului cler
  • elaborarea unei teme oi a unui program iconografic original cu mesaje oi finalitate explicita, configurata cum se cuvine pe plan semantic oi artistic, oi, în fine
  • existența unor ateliere oi a unor artioti autohtoni capabili sa satisfaca exigențele artistice ale cometenților.

Tipuri de construcții

Prototipul arhitectural al acestor biserici este elaborat în Moldova de-a lungul secolului al XV-lea, într-o ambianța culturală marcată de influența Bizanțului și a Serbiei, locul de origine al planului triconc ce a fost adoptat aici. Moldova se distinge de modelul sârbesc prin absența pilaștrilor din zidărie care flancau absidele și susțineau turnul clopotniței pe naos. Rolul lor este preluat de arce butante sprijinite pe console. Presiunea este astfel transmisa contraforturilor conform modelului gotic; în plus, constructorii moldoveni au găsit un sistem original de a reduce diametrul interior al turlei prin mijlocirea mai multor arce de bolta dispuse pieziș sau chiar intersectate în același plan atunci când nu susțin decât cupolele. Acest sistem se aseamăna cu soluții constructive armeniene și orientale.
Din punctul de vedere al planului, bisericile moldovenești adopta soluții originale, introducând o gropnița între naos și pronaos (această situare nu variază niciodată) și, în anumite situații ( Humor, Moldovița, Sucevița), deasupra exista o camera scundă, incintă secretă sau simpla sacristie. Această tendință de dezvoltare a planului în lungime - proprie acestei arhitecturi - este confirmată prin prezența pe partea vestică a bisericilor a pridvorului deschis (Moldovița Veche, Neamț, 1497; Sfântul Gheorghe, Suceava; Probota) sau a pridvorului închis (Bailești, 1493; Părhăuți, 1522; Humor, 1530; Baia, 1532; Moldovița, 1532), ceea ce diversifica soluțiile arhitecturale pentru satisfacerea mai multor funcții: clopotnița, extinderea gropniței, loc de pocăința, spațiu de protecție al intrării și de liberă comunicație între exterior și interior. O întreagă serie de elemente constructive sau decorative ale stilului gotic (contraforturi, bolta cu penetrații, sau bolta pe nervuri, ancadramentulă ferestrelor, împrumutata din arhitectura laică), adesea semnate cu însemne ale unor lucrători identificate și pe șantiere din Transilvania subliniază originalitatea cu care această arhitectură împletește tradiția constructivă bizantină și gotica. Silueta edificiilor, puternic individualizata de linia frântă ascendent a acoperișurilor cu articulații multiple, contribuie într-o maniera decisivă la definirea aspectului specific și original al acestei arhitecturi.

Donatori și ctitori

Cel mai important donator al picturii exterioare moldovenești a fost domnitorul Rareș. Petru Rareș, fiul natural al domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt (1457-1504, ilustru domnitor român, sanctificat pentru meritele sale în lupta dusă pentru apărarea creștinismului și a ortodoxiei), a fost ales de boieri domn al Moldovei după moartea ultimului urmaș în linie dreaptă al marelui domnitor. El nu s-a marginit să fie doar un ctitor de așezăminte monahale - legitimându-și în felul acesta calitatea de domnitor atât față de țară cât și fața de Poartă, de Ungaria și de Polonia -, dar și-a asumat și rolul de protector al ortodoxiei, calitate ce explică înrudirea prin casatorie cu o urmașă a Brancovicilor sârbi și propriile sale pretenții de independență. Deasemenea a fost un neclintit susținător al ortodoxiei (adversar încrâncenat al Reformei a carei influență începuse să se facă simțită în vremea sa și în Moldova). Petru Rareș; a fost un prinț renascentist prin atitudinea sa de protector al artelor și de domn modern: a fost ctitor al Manastirii Probota, asociat la ctitoria Manastirii Humor, ctitor la Moldovița, Baia, Sfântul Dumitru (Suceava) și donator al picturilor exterioare de la Sfântul Gheorghe (Suceava), Pătrăuți și Hârlău (1530) - acestea din urmă pierdute în urma restaurarilor facute în secolul trecut -, donator al picturilor interioare de la Dobrovăț și de la alte numeroase biserici (Hârlau, Roman, Botoșani - aici, prin intermediul soției sale, doamna Elena -, Târgu Frumos și Vaslui, unde picturile nu s-au păstrat. Doi mari ierarhi l-au susținut în această activitate: mitropolitul Grigore Roșca, vărul său, care-l va îndruma la refacerea Manastirii Probota; el însuși donator al pronaosului și al ansamblului mural de la Voroneț, și episcopul Macarie din Roman, om cu o mare profunzime a spiritului și o solidă învațătură teologică, inițiator al programelor iconografice de la Dobrovăț, Râșca, Hârlău, Neamț (din pronaos și pridvor), Bistrița (paraclisul Sfântul Ioan cel Nou).

Se poate afirma că sporirea amenințării otomane și presiunile exercitate de reforma constituiau preocupări permanente. Inițiativa personală a domnului conjugată cu estetismul rafinat al societății de la curte și luând în calcul rolul moralizator al artei sacre, ca și ambianța vieții sihastice din manăstirile moldovenești au generat această operă de artă unică, pictura exterioară a bisericilor din nordul Moldovei care întruchipează de o manieră vizibilă și imediată această "transespérance" cosmică a Bisericii și care ne permite prin aceste ciboires pictate de a contempla - cum spune Saint Maxime - spiritul imaterial al Bisericii Triumfătoare, celeste, corpul infinit al creotinătății ai cărei membrii sunt toți împreună martiri, Părinții Bisericii, Sfinții și toți fidelii Bisericii Militante, terestre, care traiesc din El și în El.

Programul iconografic

Toți specialiștii care au comentat picturile exterioare moldovenești sunt de acord că exista subiecte a căror redactare nu o găsim decât aici și că se poate constata o adevăratș atracție în a le relua pe nenumarate ansambluri murale. Astfel este Geneza, Creația, Caderea lui Adam, Alungarea din Paradis și, în special, Contractul lui Adam - reprezentare unică al pactului său cu Diavolul, în care Adam recunoaote și semneaza blestemul urmașilor săi. Mănăstirea MoldovitaAcest subiect apare la Moldovița pe stâlpii pridvorului dinspre vest (douasprezece scene), la Arbore pe latura vestică (șapte scene), la Voroneț pe latura nordică (un ciclu de paisprezece scene) și la Sucevița tot pe latura nordică (optsprezece scene). Este vorba despre o legendă devenită credință populară, a cărei reprezentare picturală rezulta dintr-un text bogomil foarte răspândit în epocă, copiat în secolul al XVI-lea și cunoscut chiar de Rareș, de vreme ce apare exemplul faptelor Răului și al pericolelor ce pândesc umanitatea când se încrede în libera gândire sau într-o greșită direcție spirituală. Un alt subiect - tratat ca nicăieri în altă parte - este acela al "Vamilor cereoti", o altă legendă devenită credință populară, inspirată din Viața Sfântului Vasile cel Nou, cunoscută la acea vreme datorită unui manuscris moldovenesc din secolul al XVI-lea (ms. 133 de la Bibl. Acad. Rom.). Putând fi vazut și astăzi la toate ansamblurile păstrate întregi (Probota, Humor, Moldovița, Arbore, Voroneț) acest subiect este în general pictat pe fața nordică în apropierea Judecății de Apoi cu care se aseamană din punct de vedere simbolistic. În ceea ce priveote Ciclul vieții Sfântului Ioan cel Nou (la Sfântul Gheorghe - Suceava, Voroneț, Sucevița), acesta constituie o temă națională ce raspunde profundei devoțiuni față de acest sfânt nascută dupa ce în secolul XV moaștele sale au fost aduse la Suceava. De atunci, Sfântul Ioan cel Nou este considerat patronul Moldovei și venerat ca atare.

Dar subiectele principale din pictura exterioara ocupa mari suprafețe. Acestea sunt: "Rugăciunea tuturor sfinților" sau "Marea Rugăciune" considerată de anumiți autori ca ipostază a Bisericii Triumfătoare la care participa procesiunea heruvimilor, serafimilor, profeților, sfinților părinți ai bisericii, martirilor și sihaștrilor reprezentați pe pereții absidelor avansând solemn spre hieratium și care reprezintă dogma cuvântului întruchipat; "Imnul acatist" ilustrat în douazeci și patru strofe plus "Asediul Constantinopolului" ilustrare a primei strofe (proemium") ce evoca intervenția salutară a Maicii Domnului în 626, în timpul asediului Constantinopolului de catre perși și care a căpătat semnificația unei invocații pentru victoria împotriva agresorilor otomani - ca și Rugăciunea lui Moise și du Buisson ardent, simbolul Fecioarei Maria. Această temă apare la Probota pe fațada sudică, dar și la Humor, Moldovița, Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru (amândouă la Suceava), Baia, însoțite de impresionante reprezentari ale "Asediul Constantinopolului" (comparat, după cum am explicat cu evenimentele din 1453); chiar și la Arbore (1541) unde pictorul notează data 626, pictura ilustrează același episod într-un stil miniatural, remarcabil prin felul execuției și mulțimea de personaje reprezentate.

Fără excepție, Arborele lui Ieseu este alături de ilustrarea strofelor din "Imnul acatist" referitoare la Buna Vestire, la fel cum în ordinea liturgica invocarea stramoșilor lui Isus precede sarbatoarea Nașterii Domnului. Felul cum este tratată pictura, dezvoltarea pe șapte registre și conținând o amplă genealogie a lui Isus și circumstanțele miraculoase ale Vestirii, Nașterii și Răstignirii, dovedesc importanța specială acordată Arborelui lui Ieseu care evoca legatura intimă dintre Vechiul și Noul Testament dar și a dublei ascendențe, umană și divină, a Domnului Isus. Înțelepții Antici, pictați în numar de zece, douăsprezece, sau chiar paisprezece, la Sfântul Gheorghe din Suceava, Moldovița, Baia, Voroneț, și Sucevița au scopul de a ilustra mărturiile profane ale misterului Întruchipării, mărturii datorate dupa cum se știe, interpretării scrierii "despre cheia creștina" a gândirii antice de către scolastica medievală.

Mănăstirea Humor Ca un corolar al principalelor mari teme, Judecata de Apoi este, în Moldova, de un interes cu totul special nu doar datorită semnificației sale escatologice și puternic moralizatoare, dar și datorită tratării sale particulare. La Probota, Humor, Moldovița, și Pătrăuți, subiectul se inspiră din protomodelul stabilit în "Parisinius 74" - cunoscut în Moldova prin intermediul Tetraevangheliarului lui Ivan Alexandru, o operă de factură constantinopolitană din secolul XIV - și pe de altă parte, icoanele rusești și rutene de secol XV unde apare motivul chemării la Judecata de Apoi (Armeni, Latini, Evrei, Turci, Tătari). La Voroneț în special, Judecata de Apoi produce o impresie extraordinară asupra celui ce o privește. Aici, ca și la Sfântul Gheorghe din Suceava de altfel, pictura beneficiază de întreaga fațadă de vest a bisericii care, deliberat, este compactă, lipsită de golurile ferestrelor necesare iluminarii pridvorului. Privirea este mai întâi atrasă de razele de foc și de lumina emanată de veșmintele de un alb imaculat ale lui Dumnezeu Tatăl care conduc către hetimasia. Numai urmărind acest gest privirea descoperă puțin câte puțin restul compoziției: mulțimile celor aleși, zidul de aur al Paradisului, Grădina lui Abraham și, la stânga fluviul damnaților, trupele pagânilor, trimiși sa-și ispășească pedeapsa lor eternă, învierea morților, redați de catre morminte, de mare și de sălbăticiuni, goarne ce anunță venirea Zilei de Apoi, îngeri desfășurând noi ceruri, stralucitori și severi, separând întunericul de lumină, binele de rau. Pictorii fără egal ai Voronețului au reprezentat toate acestea în detaliu, cu minuțiozitate, oprindu-se asupra amanuntelor fiecarui personaj al acestui monumental ansamblu, conform ideii că și cel mai mic lucru are rolul său . Aceasta da transparența și vigoarea marilor simboluri.

Alături de aceste teme majore mai întâlnim ciclul vieților Sfinților Gheorghe și Nicolae, ca și pe cele ale Părinților monahismului ortodox - Antonie, Gherasim și Pahomie și mai rar apar scene inspirate din faptele apostolilor (la Humor, Voroneț - fațada nordică) sau din viața Maicii Domnului (Humor - fațada nordică). La Probota, Sfântul Gheorghe din Suceava, Humor, Arbore și Voroneț parabola fiului risipitor capătă sensul unui memento reconfortant. Această parabolă, inclusa în "Rugaciunea tuturor Sfinților" se afla lângă Imnul Acatist sau lângă Arborele lui Ieseu. Este un nou apel la efortul escatologic personal și la pregatirea spirituală a tuturor credincioșilor pentru sărbătorirea Sfintei Liturghii. Identificând aceste legături precise între temele ilustrate și calendarul liturgic, M. Taylor propunea ca un posibil sens al picturii exterioare moldovenești această pregatire a Bisericii însași "ca și antimisa a lui Cristos" pentru misterul transsubstanțiunii ilustrat de pictura de pe axa absidei altarului. Este adevarat că Întruchiparea Cuvântului și Răstignirea lui Cristos sunt simboluri permanente ale picturii exterioare a altarului și sunt câteodată reluate pe cheia arcelor din pridvoare, spații privilegiate de întâlnire a celor două orizonturi.
Mănăstirea Sucevita Genul de tipologie adoptat pentru ansamblurile murale din nordul Moldovei dovedește că artiștii erau autohtoni formați la școala de pictură inaugurată de arta aulică a lui Gabriel Uric, ca și a celei cu largi perspective bizantine a lui Toma din Suceava - un demnitar des însărcinat cu misiuni diplomatice în strainatate și principal pictor al Manăstirilor Humor și Moldovița - sau a celei datorată lui Dragoș Coman, un pictor plin de rafinament care a știut să împletească la Arbore eleganța goticului internațional cu luminoasele sonorități cromatice ale Renașterii.

Astfel, bisericile moldovenești cu picturi exterioare propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial ar fi: "Sfântul Nicolae" de la Mânătirea Probota, "Adormirea Maicii Domnului" de la Mânăstirea Humor, "Buna Vestire" de la Mânăstirea Moldovița, "Sfântul Gheorghe" din Suceava, "Sfânta Cruce" din Pătrăuți, "Sfântul Gheorghe" de la Mânăstirea Voroneț și "Tăierea capului Sfântului Ioan Botezatorul" de la Arbore. Ele ilustrează prin autenticitatea lor, prin arhitectura, prin picturile lor interioare și exterioare, ceea ce s-a numit epoca de aur a picturii moldovenești sau, conform expresiei lui Paul Henry, "ultima renaștere a artei bizantine". Aceste biserici reprezintă comori unice de artă medievală cu icoanele lor, broderiile, mobilierul, piesele de orfevrărie și manuscrisele păstrate timp de secole.


Articol reprodus după:
Doina Mândru, Les églises a peinture murale extérieure du nord de la Moldavie, în "Denkmäler in Rumänien/Monuments en Roumanie", ICOMOS- Volume ale Comitetului Național German, XIV, 1995, pg. 81-92; Traducere: Doina Anca Cornaciu; Introducere text: Bodgan Toader
Pregătire pentru web: Călin Gligorea
Publicare electronică: CIMEC, București, Mar. 1997.
Actualizare: 25 ian. 1999