Hotărâre nr. 230 din 4 martie 2003

privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 26 martie 2003

 

Harta rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas Parcul National Ceahlau Parcul National Calimani Parcul National Muntii Rodnei Parcul National Cozia Parcul National Piatra Craiului Parcul Natural Apuseni Parcul Natural Vanatori Neamt Parcul National Muntii Macinului Parcul National Semenic-Cheile Carasului Parcul Natural Bucegi Parcul National Domogled Parcul National Cheile Nerei-Beusnita Parcul Natural Portile de Fier Parcul National Retezat Parcul Natural Gradistea Muncelului-Cioclovina Parcul Natural Balta Mica a Brailei Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

 

În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 13, 17 şi 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Rezervaţiile biosferei, parcurile naţionale şi parcurile naturale se delimitează conform anexei nr. 1.

(2) Anexa nr. 1 constituie bază pentru realizarea cadastrului de specialitate al ariilor naturale protejate, secţiunea rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale şi parcuri naturale.

(3) Rezervaţiile biosferei, parcurile naţionale şi parcurile naturale se clasifică în categoriile corespunzătoare statutului de protecţie şi au următoarele denumiri şi desemnări internaţionale:

a) Rezervaţia Biosferei Delta Dunării deţine triplu statut de protecţie internaţional: Rezervaţie a Biosferei, desemnată internaţional de Comitetul UNESCO "Omul şi Biosfera", Zonă Umedă de Importanţă Internaţională, desemnată de Secretariatul Convenţiei Ramsar şi Sit al Patrimoniului Natural Universal, recunoscut de UNESCO;

b) Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei;

c) Parcul Naţional Retezat, desemnat internaţional ca Rezervaţie a Biosferei de către Comitetul UNESCO "Omul şi Biosfera";

d) Parcul Natural Porţile de Fier;

e) Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa;

f) Parcul Natural Apuseni;

g) Parcul Naţional Munţii Rodnei, desemnat internaţional ca Rezervaţie a Biosferei de către Comitetul UNESCO "Omul şi Biosfera";

h) Parcul Natural Bucegi;

i) Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş;

j) Parcul Naţional Ceahlău;

k) Parcul Naţional Călimani;

l) Parcul Naţional Cozia;

m) Parcul Naţional Piatra Craiului;

n) Parcul Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina;

o) Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului;

p) Parcul Naţional Munţii Măcinului;

r) Parcul Natural Balta Mică a Brăilei, desemnat ca Zonă Umedă de Importanţă Internaţională de către Secretariatul Convenţiei Ramsar;

s) Parcul Natural Vânători-Neamţ.

 

Art. 2. - Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru silvicultură, va stabili, cu avizul Academiei Române, zonarea interioară a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice, prin ordin comun al miniştrilor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Toate suprafeţele ocupate de vegetaţie forestieră, aflate în interiorul rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale sau parcurilor naturale, vor fi încadrate de către autoritatea publică centrală pentru silvicultură, în baza avizului Academiei Române, în categoriile funcţionale corespunzător zonării interioare.

 

Art. 4. - Autoritatea publică centrală pentru silvicultură, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi cu Academia Română, va elabora norme de amenajare a pădurilor, a fondului cinegetic şi salmonicol, în conformitate cu categoriile de management şi cu obiectivele de conservare a biodiversităţii, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 5. - Autoritatea publică centrală pentru agricultură, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi cu Academia Română, va elabora norme de gospodărire a pajiştilor, în conformitate cu categoriile de management şi cu obiectivele de conservare a biodiversităţii, cu capacitatea productivă şi de suport a pajiştilor, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 6. - Autoritatea publică centrală pentru turism, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru silvicultură şi cu Academia Română, va elabora strategia privind dezvoltarea ecoturismului în rezervaţiile biosferei, parcurile naţionale şi parcurile naturale, în conformitate cu principiile de conservare a biodiversităţii şi de utilizare durabilă a resurselor naturale.

 

Art. 7. - Autoritatea publică centrală pentru transport va lua măsuri în vederea dezvoltării ecoturismului, prin amplasarea de indicatoare rutiere pe drumurile naţionale pentru semnalizarea adecvată a rutelor către rezervaţiile biosferei, parcurile naţionale şi parcurile naturale, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 8. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va asigura, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, structuri de administrare pentru toate rezervaţiile biosferei, parcurile naţionale şi parcurile naturale.

(2) Structurile de administrare prevăzute la alin. (1) se asigură:

a) în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în limita bugetului alocat şi a numărului de personal aprobat conform cerinţelor anexei nr. 2; sau

b) în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe bază de contract încheiat cu persoane juridice care probează capacitatea tehnică, ştiinţifică, administrativă şi financiară necesară, care asigură personalul prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Structurile care asigură administrarea ariei naturale protejate pe bază de contract sunt obligate să întocmească şi să revizuiască periodic regulamentul şi planul de management al acesteia.

(4) Deţinătorul majoritar de teren din cuprinsul unei rezervaţii a biosferei, unui parc naţional sau parc natural are dreptul să i se încredinţeze administrarea acesteia, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2).

(5) Durata minimă de timp pentru care se încheie contractele menţionate la alin. (2) este de 10 ani.

(6) Structurile de administrare ale rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale vor urmări aplicarea regulamentului şi a planului de management de către toţi deţinătorii şi administratorii de bunuri şi terenuri aflate în cuprinsul rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale, care vor administra în continuare bunurile aflate în proprietate sau încredinţate, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor specifice ariei protejate.

(7) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va susţine, în limita bugetului alocat, atât activităţile structurilor aflate în subordinea sa, cât şi realizarea unora dintre activităţile cuprinse în planurile de management ale ariilor naturale protejate încredinţate structurilor aflate în coordonare, în baza proiectelor aprobate.

 

Art. 9. - (1) Limitele parcurilor naţionale şi ale parcurilor naturale vor fi materializate în teren prin aplicarea, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a semnelor distinctive, stabilite anterior şi utilizate de Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, respectiv un pătrat roşu având laturile între 10 şi 15 centimetri, înconjurat de o bandă albă având lăţimea între 2 şi 4 centimetri, aplicat la distanţe între 50 şi 200 metri de către administraţiile parcurilor naţionale şi ale parcurilor naturale.

(2) Limitele rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale, în format digital, ca vectori cu referinţă geografică, se pun la dispoziţie de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin intermediul paginii de Internet, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 10. - Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura evidenţierea limitelor rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale, ale căror elemente de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1, în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 11. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

---------------

p. Ministrul apelor şi protecţiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Preşedintele Academiei Române,

Eugen Simion

 

Bucureşti, 4 martie 2003

Nr. 230

 

Anexa nr. 1 - Hărţile şi descrierile limitelor rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale

Anexa nr. 2 - Structura personalului administraţiilor parcurilor naţionale şi parcurilor naturale